شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافي خاموش
 شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
 • تولید
  تولید
  • افزايش راندمان نيروگاهها در جهت كم كردن مصرف سوخت
  • افزايش آمادگي نيروگاهها
  • كاهش زمان تعميرات نيروگاهها
  • مديريت مصرف سوخت
 • توزیع
  توزیع

  بخش توزيع نيرو به سبب آنكه رابط بين صنعت برق و مشتركان است نقشي چند سويه بر عهده دارد : نخست نقش فني براي نگهداري، راهبري و توسعه شبكه هاي توزيع ، دوم پذيرش و خدمات رساني به مشتركان و تامين رضايت ايشان و فروش انرژي برق به عنوان يك كالاي اقتصادي و سوم حفظ ارتباط و هماهنگي با بخش هاي . . .

 • انتقال
  انتقال

  در تكنیك مورد بحث هزینه ها و سرمایه گذاریهای مورد نیاز برای گزینه های تولید در كنار هزینه ها و سرمایه گذاریهای مورد نیاز برای گزینه های مدیریت مصرف بطور هم سطح ارزیابی می‏شوندGIS در صنعت برق
اقدامات انجام شده در زمینه GIS ، طرح جامع سیستمهای اطلاعات جغرافیای توزیع ، پروزه پایگاه GIS استاندارد ماربردی پایگاه اطلاعاتی مکانی ، درصد پیشرفت پروژه های GIS شرکتهای برق منطقه ای ، کمیته راهبری GIS بخش انتقال و فوق توزیع ...
 
آمار صنعت برق
پاسخگويي به نيازهاي آماري و اطلاعاتي واحدهاي صنعت برق و سازمان هاي داخل و خارج از کشور، ، ايجاد هماهنگي و گردآوري اطلاعات و آمار از واحدهاي صنعت برق ، انتشار رسمي گزارش های آماري (بصورت چاپي و الکترونيکي)
 
تعرفه های صنعت برق
تعرفه از يك طرف مهمترين عامل و پل ارتباطي بين صنعت برق كشور و مصرف كنندگان و اقتصاد كلان جامعه و از طرف ديگر ابزار نيرومندي در د ست مديريت جهت تامين موجبات رشد صنعت برق ، كنترل و هدايت مصرف مي باشد ...
مدیریت مصرف برق
شامل فعاليت ها و سياست ها، مطالعات مديريت مصرف، فرم هاي مورد نياز مناطق ،راهنماي انتخاب لوازم برقي خانگي، سامانه اطلاعات صنايع و ...
 
ICT در صنعت برق
برنامه زمانبندي جلسات بررسي بودجه بخش فناوري اطلاعات شركتهاي برق منطقه اي، توليد و توزيع ...شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران