تیتر اصلی

تبادلات برق از آن جهت مهم است که ایران با پهنه گسترده خود و ارتباط زمینی و دریایی با سیزده کشور، نقش ممتازی را در منطقه دارد و می‌تواند از طریق این مزیت نسبی تاثیرگذاری شگرفی در نقشه تبادلات الکتریکی منطقه داشته باشد. لذا با توجه به قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به طوری که شبکه برق کشور از شمال ، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه وصل شود از اهداف اصلی دفتر تجارت خارجی برق می‌باشد. همچنین نیل به برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه که از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد در برنامه کاری این دفتر قرار دارد.

اطلاعیه

اخبار