صفحه اصلي دفتر فناوری اطلاعات و آمار

الف – هدف :

تامين نيازهاي ICT صنعت برق بصورت مطمئن و اقتصادي

ب – وظايف :

1- برنامه‌ريزي جهت ايجاد تناسب بين فناوري و نيازهاي اطلاعاتي توانير و شركتهاي تابعه

2- برنامه‌ريزي و سازماندهي جهت تقويت بستر سخت افزاري و نرم افزاري صنعت برق

3- همكاري در جهت افزايش قواي جمعي و فردي نيروي انساني صنعت برق در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات

4- همكاري در تنظيم بودجه فناوري ارتباطات و اطلاعات صنعت برق

5- همكاري در تعيين و تنظيم استراتژي‌ها و سياست‌هاي انفورماتيكي صنعت برق

6- نظارت و هدايت گروه‌هاي زيرمجموعه دفتر فناوري اطلاعات

7- برنامه‌ريزي و هماهنگي با ساير دفاتر معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌وري جهت نيل به اهداف

8- ارائه راه‌حل‌هاي مناسب جهت ارتقاء رضايت استفاده‌كنندگان از خدمات دفتر، افزايش شفافيت در سطح شركت توانير و كمك به ارتقاء كنترل‌پذيري.

9- ساير امور محوله از طرف معاونت


اطلاعيه ها