سايت منابع انساني و تحقيقات شركت توانير


صفحه اصلي دفتر امور تحقیقات برق

آرمان

هدايت صنعت برق جهت توسعه و استفاده از تحقيقات و نوآوري در تحقق اهداف صنعت برق صنعت برق

مأموریت

نظارت و راهبري شركتهاي زير مجموعه به منظور تسهيل ، تسريع و بهبود عملكرد طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي به منظور تحقق اهداف در چارچوب بهينه نمودن هزينه ، زمان و كيفيت


اطلاعيه ها