صفحه اصلي

- احراز مطابقت با استانداردهاي توليد محصولات از طريق نظارت بر انجام آزمونهاي نوعي و استقرار QC PLANدر كارخانجات توليد كننده محصولات تخصصي صنعت برق و صدور گواهي مطابقت با استانداردهاي توليد
- احراز صلاحيت تامين كنندگان كالاهاي تخصصي مورد نياز صنعت برق
- بازرسي و نظارت بر كارخانجات تامين كننده كالاهاي تخصصي از طريق بازرسان مورد تاييد
- ايجاد و توسعه بانك اطلاعات آزمايشگاههاي مرجع و معتبر و تلاش در جهت ايجاد و توسعه آزمايشگاههاي مرجع
- شناسايي ظرفيت هاي خالي موجود در حوزه آزمايشگاههاي تابع برق
- مطالعه در زمينه مديريت تنوع تجهيزات صنعت برق
- همكاري در زمينه اخذ تأئيديه هاي كيفي براي تجهيزات حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي
- نظارت عالي وارزيابي مستمر بر رعايت خدمات پس از فروش و گارانتي در مورد شركتهايي كه كالاهاي تخصصي صنعت برق را تأمين مي كنند.
- انجام امور دبيرخانه اي كميته فني بازرگاني و ايجاد تمهيدات لازم براي برگزاري جلسات اين كميته


اطلاعيه ها