شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
نحوه ارتباط با مسئولین


واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت موضوع پاسخگویی شماره تماس پست الکترونیکی سازمانی نمابر
دفتر روابط عمومی و امور بین الملل خلیل ظریفی خامنه معاون دفتر روابط عمومی و امور بین الملل 1) ارتباط با رسانه ها
2) فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف برق
3) امور بین الملل
4) هفته نامه پیک برق
5) مجله صنعت برق
6) تکریم ارباب رجوع
21839913 KHAMENH@TAVANIR.ORG.IR 99994128
مدیرعامل و هیات مدیره هانیه حدادیان مسئول پیگیری درخواست مردمی 27935642 hadadian@tavanir.org.ir 88644959
معاونت هماهنگی توزیع مجید افشانی کارشناس IT معاونت هماهنگی توزیع 27935803 afshani@tavanir.org.ir 88645043
دفتر حقوقی سیما نام آوریان کارشناس ارشد مقررات امور حقوقی 27935144 - 88773043
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و آمار كبري بژه مسئول دفتر فناوري اطلاعات و آمار 27935560
27935561
bezheh@tavanir.org.ir 88644947
دفتر امور تحقیقات برق پروین لعلی کارشناس ارشد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی حوزه تحقیقات برق 91209922 Laali@tavanir.org.ir 99121121
نظام پیشنهادهای شرکت توانیر بهاره جانقلی کارشناس مطالعات راهبردی 1) تعالی سازمانی صنعت برق
2) بهره وری در صنعت برق
3) نظام پیشنهادهای شرکت توانیر
27935363 jangholi@tavanir.org.ir 88645037