شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران
شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران