• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

آئين نامه پيشنهادي كميته هاي تخصصي زير مجموعه كميته مهندسي توزيع


ماده 1 : وظايف – اين كميته ها وظايف مشاوره اي در بررسي مشخصات فني ، استاندارد هاي موجود ، نظارت بر عملكردها، بازنگري و اصلاح مشخصات فني تجهيزات و يا تدوين مشخصات فني جديد متناسب با فن آوري روز دنيا و مناطق مختلف جغرافيايي و ارائه راهكار جهت استفاده از جديدترين تكنولوژي ، را به عهده دارد .

ماده 2 : تركيب اعضاي كميته – اعضاي كميته از صاحبنظران در شركتهاي برق منطقه اي – شركتهاي توزيع نيروي برق – نمايندگان مشاورين ذيصلاح – سازندگان تجهيزات – كادرهيئت علمي دانشگاهي مرتبط وحداقل يكنفر ازدفترمهندسي توزيع شركت توانير ميباشد .

تبصره 1 : رئيس كميته به پيشنهاد دفتر مهندسي توزيع و حكم صادره از سوي شركت توانير در يك دوره معين منصوب خواهد شد .

تبصره 2 : رئيس كميته نتايج پايان هر نشست را بصورت مكتوب جهت اقدامات بعدي با ذكر اسامي شركت كنندگان به دبيرخانه ارسال مينمايند .

تبصره 3 : هرعضو ميتواند با هماهنگي قبلي و عذر موجه حداكثر تا 3 جلسه غير متناوب و دو جلسه متناوب غيبت نمايد در صورت عدم رعايت اين مقررات از عضويت كميته مربوطه محروم خواهد شد .

ماده 3 : پيگيري مصوبات كميته – در مواردي كه راهكارهاي فني به تصويب 3/2 اعضاي كميته رسيده باشد ، مصوبات به دبيرخانه كميته مهندسي جهت پيگيريهاي لازم ارسال ميگردد .

ماده 4 : جلسات- با توجه به موضوعات مطرح شده و هماهنگي دبيرخانه جلسات كميته هاي تخصصي ، تشكيل خواهد شد .

ماده 5 : دبيرخانه - دبيرخانه كميته هاي تخصصي در دفترمهندسي مديريت توزيع توانير استقرار مييابد.

ماده 6 : وظايف دبيرخانه - ايجاد هماهنگي در برگزاري جلسات ، انعكاس نتايج جلسات به شركتها ، پيگيري مصوبات كميته ها ، جمع بندي عملكرد ساليانه ميباشد.

ماده 7 : حق الزحمه - حق الزحمه اعضاء مطابق با قرارداد كارشناسي منعقده و با تصويب ساعت كاركرد توسط مسئول كميته تخصصي ،و پيگيري از طريق دفتر مهندسي توزيع قابل پرداخت است


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰