• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

گروه مستند سازي و مركز اسناد


- تدوين و نظارت بر رعايت نظامنامه مستند سازي فني و مهندسي در شبكه‌هاي توزيع نيروي برق

- تدوين و نظارت بر روش كدينگ در مطالعات و تجهيزات شبكه‌هاي توزيع

- تدوين و نظارت بر دستورالعمل‌هاي مستند سازي فني و مهندسي ( اعم از مشاوره، اجراء و نظارت ) در ستاد و صف

- بررسي تجربه ساير كشورها در اين زمينه

- ايجاد مركز اسناد فني و مهندسي و طبقه بندي فني اسناد


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰