• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

جدول مستندات فاز مطالعات طرح چامع GIS


دريافت فايل چکيده موضوع
Pdgisned1
Pdgisned2
در اين گزارش با مروري بر اهداف شرکتهاي توزيع برق در خصوص بکارگيري GIS ، وضعيت تشکيلات ، امکانات سخت افزاري ، نرم افزاري و شبکه ، اطلاعات مکاني و توصيفي موجود و مورد نياز و نيازمنديها و توقعات کاربران از نقطه نظر GIS بررسي و ارزيابي گرديده است شناخت سازماني و نيازمنديهاي کاربران 5/10/1383
Modelmafhoomy در اين گزارش با انتخاب مقياسهاي بهينه ذخيره سازي اطلاعات در شبکه توزيع برق ، اطلاعات مکاني و توصيفي مورد نياز در بخش توزيع تعيين گرديده است.طراحي و تکميل شناسنامه اطلاعات مکاني و توصيفي و نمايش روابط اطلاعات با يکديگر از ديگر مواردي است که در اين گزاش به آن پرداخته شده است . مدل مفهومي 5/3/1384
Entekhab-mohit در اين گزارش با بررسي قابليتهاي مورد انتظار شرکتهاي توزيع از پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي و نرم افزارهاي متداول و تجاري GIS ، محيط نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز جهت طراحي و پياده سازي پايگاه اطلاعات جغرافيايي شرکتهاي توزيع ، انتخاب گرديده است. انتخاب محيط 8/4/1384
PDGIS-SAS-1
PDGIS-SAS-2
PDGIS-SAS-3
PDGIS-SAS-4
PDGIS-SAS-5
در اين گزارش پس از دسته بندي اطلاعات مکاني در قالب کلاسها و کدگذاري عوارض ، مشخصه هاي اطلاعاتي مورد نياز جهت استاندارد نمودن اطلاعات مکاني و توصيفي در دو مقياس 1:25000 و 1:2000 استخراج گرديده و در قالب جدول استاندارد عوارض ، طراحي و تدوين گرديد. استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 12/4/1384
tolid-virayesh-update-info در اين گزارش با مروري بر روشهاي توليد اطلاعات مکان مرجع و منابع اوليه جهت توليد اطلاعات مکان مرجع ، رقومي سازي نقشه هاي کاغذي ، جنراليزاسيون نقشه هاي بزرگ مقياس و نحوه برداشت اطلاعات مکان مرجع مورد نياز GIS شرکتهاي توزيع برق ارائه شده است . ارائه نحوه ويرايش و بهنگام رساني اطلاعات مکان مرجع و تهيه فراداده از ديگر مواردي است که در اين گزارش به آن پرداخته شده است دستورالعمل توليد ، ويرايش و بهنگام رساني اطلاعات 30/8/1384
PDGISPRC-1
PDGISPRC-2
PDGISPRC-3
PDGISPRC-4
در اين گزارش نحوه کارتوگرافي عوارض و نمايش در نرم افزار ارائه گرديده است. دستورالعمل آماده سازي محيط نمايشي عوارض 15/9/1384
FAZ-ejraee در اين گزارش با مروري برسازمان اجرايي طرح ،مشخصات هر يک از مراحل ، وظايف و فعاليتهاي متدلوژي پيشنهادي جهت اجرا و پياده سازي GIS در شرکتهاي توزيع برق ارائه گرديده است. مشخصات فني فاز اجرا 21/9/1384

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰