• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

پيش نويس حريم


باسمه تعالی

هيئت وزيران در تاريخ . . . بنا به پيشنهاد شماره . . . مورخ . . . وزارت نيرو مستندا به تبصره (2) ماده «18» قانون سازمان برق ايران مصوّب 19/4/ 1346 ، تصویب نامه ذيل را جايگزين تصویب نامه حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 7/10/ 1347 نمود.

تصویب نامه حریم خطوط نیروی برق

 • ماده 1
  • ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات به كار برده شده در اين تصویب نامه به شرح زير مي باشد:
   الف) خط برق: منظور از خط برق مجموعه ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره و کابل است که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد.
   ب) محور خط : خطي است فرضي رابط بين مركز پايه ها در طول خطوط هوايي و در کابلهای زمینی و زیرسطح آب در طول خط.
   ج) مسيرخط : نواري است در طول خطوط برق، كه در خطوط هوائي حاصل از تصویر هادی هاي جانبي خط بر روي زمين و در کابلهای زميني و زیر سطح آب منطبق با عرض مستحدثه مربوطه مي باشد.
   د) حريم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می شود:
   1- حريم زمینی : دو نوار است در طرفين مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین كه عرض هريك از اين دو نوار در اين تصويبنامه تعيين شده است.
   2- حريم هوایی : نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریمهای افقی و عمودی به شرح زير که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می گیرد.
   - حريم افقي : فاصله افقي است در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در اين تصویب نامه تعيين شده است.
   - حريم عمودي : فاصله عمودی است در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در اين تصویب نامه تعيين شده است.
   ﻫ . رديف ولتاژ : ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق است.
   و . محدوده شهر : حدودیست که به موجب مقررات قانونی در زمان احداث خطوط نیروی برق در هر محل، لازم الاجرا گردیده است.
   ز . خط فشار ضعيف: خطی است كه داراي ولتاژ کمتر از يك هزار ولت مي باشد.
   ح . خط فشار متوسط: خطی است كه داراي ولتاژ از یک هزار ولت تا 63 هزار ولت مي باشد
   ط . خط فشار قوي: خطی است كه داراي ولتاژ 63 هزار ولت و بالاتر مي باشد.
 • ماده 2
  • ماده 2 - حريم خطوط هوائي برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زير تعيين مي شود:
   1- حریم خطوط هوائی فشار ضعیف:
   حريم خطوط نيروي برق کمتر از يك هزار ولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن 3/1 متر می باشد.
   2- حریم خطوط هوائی فشار متوسط:
   الف . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يكهزار تا بيست هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر 10/2 متر مي باشد.
   ب . حریم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ سي و سه هزار ولت به صورت زمینی بوده که حداکثر 5/3 متر مي باشد.
   تبصره : حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای «1» و «2» و يا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، بر اساس نوع هادی، ضوابط فنی، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می شود.
   3- حریم خطوط هوائی فشار قوی:
   الف . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زمینی و برابر 8 متر می باشد.
   ب . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يكصد و سي و دو هزار ولت به صورت زمینی و برابر 9 متر می باشد.
   ج . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت به صورت زمینی و برابر 12 متر می باشد.
   د . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زمینی و برابر 14 متر می باشد.
   ﻫ . حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زمینی و برابر 25 متر می باشد.
   تبصره : وزارت نیرو مي تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلي يا موردي بر اساس ضوابط فنی، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به شرح زیر اعمال نماید در این صورت سی درصد از حریم های زمینی بند «3» لازم الرعایه می باشد.
   الف . در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حريم افقي 3 متر و حريم عمودي 5/7 متر مي باشد.
   ب . در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يكصد و سي و دو هزار ولت حريم افقي 5/4 متر و حريم عمودي 13 متر مي باشد.
   ج . در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت حريم افقي 5/6 متر و حريم عمودي 18 متر مي باشد.
   د . در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريم افقي 9 متر و حريم عمودي 22 متر مي باشد.
   ﻫ . در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حريم افقي 20 متر و حريم عمودي 23 متر مي باشد.

 • ماده 3
  • ماده 3 - در مواردی که خطوط هوائی فشار قوی از عوارض طبیعی همچون جنگل، کوه و دره عبور می نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی متعسر باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوطه و تصویب وزیر نيرو با رعایت اصول فنی و ایمنی، می توان به صورت موردی حریم های هوایی مندرج در تبصره بند 3 ماده 2 را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.
 • ماده 4
  • ماده 4 - در مورد توسعه محدوده شهر، در اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده اي كه قبلاً خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم در آن ايجاد شده وزارت نیرو و شركتهاي برق كماكان از حق حريم استفاده مي نمايند.
 • ماده 5
  • ماده 5 - در صورتي كه رديفهاي ولتاژي در آينده بين رديفهاي ولتاژ مذكور در اين تصویب نامه به وجود آيد حريم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حريم نزدیکترین رديف ولتاژ بالاتر آن تعيين خواهد شد.
   تبصره : تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت نيرو مي باشد.
 • ماده 6
  • ماده 6 - در مسیر و حريم زمینی و هوایی اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتی نظیر ایجاد تأسيسات صنعتی، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تأسيسات دامداري یا باغ یا درختکاری ممنوع است و فقط اقداماتی همچون زراعت فصلی و سطحي مشروط بر اینکه سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده 10 این تصویبنامه بلامانع است.
   حفظ یا کاشت درختان كم‌ ارتفاع، حفر چاه و قنات بدون استفاده از دكل حفاري ، اکتشاف و بهره برداری از معادن، راه‌سازي و احداث شبكه آبياري علاوه بر رعایت مقررات فوق ، مشروط بر آنکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکتهای برق ایجاد ننماید بلامانع است.
   تبصره1 : تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و سایر شرایط توسط وزارت نيرو با کسب اطلاع از مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
   تبصره2 : ايجاد شبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايه‌هاي خطوط نبايد در فاصله‌اي كمتر از سه متر از پي پايه‌ها انجام گيرد.
   تبصره3 : اکتشاف و بهره برداری از معادن در مسیر و حریم خطوط برق می بایست با رعایت ضوابط فنی همچون ضوابط استقامت خطوط، و بدون استفاده از مواد منفجره و در فاصله ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد.
 • ماده 7
  • ماده 7 - آن قسمت از بام ساختمانهایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریمهای زمینی و هوایی قرار دارد می بایست با شیب بیش از 45 درجه باشد. ضوابط اجرايي اين گونه سقف‌ها به وسيله وزارت نيرو با کسب نظر از مراجع مربوطه جهت صدور پروانه ساختمان به دستگاه های مسوول ابلاغ خواهد شد.
   تبصره : در صورتی که سقف های ساختمانهای موضوع این ماده فاصله ای بیش از 4 متر از حریم عمودی داشته باشد رعایت این ماده الزامی نیست.
 • ماده 8
  • ماده 8 - چنانچه در نتيجه عمليات تعميراتي و بازرسي خطوط نيروي برق، خسارتي به اشخاص وارد آيد، مسوولیت جبران خسارت به عهده واردکننده آن خواهد بود.
 • ماده 9
  • ماده 9 - در صورتيكه اشخاص برخلاف مقررات اين تصویب نامه عمليات و تصرفاتي در مسیر و حريم های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق بنمایند مكلفند به محض اعلام وزارت نيرو و یا شركتهاي برق عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثار عمليات و تصرفات اقدام نمايند.
 • ماده 10
  • ماده 10 - براي كليه عملياتي كه بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي بمنظور راهسازي، كارهاي كشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشين آلات و نظاير آن در مسير و حريم خطوط نيروي برق و در زیر حریم هوایی انجام مي گيرد بايد اصول حفاظتي بمنظور جلوگيري از بروز خطرات جانبي و ورود خسارات مالي رعايت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازي قبلاً از شرکتهای برق وزارت نیرو، راهنمائي لازم خواسته شود و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر شرکتهای ذیربط بايد ظرف يكماه از تاريخ وصول درخواست اعلام شود.
 • ماده 11
  • ماده 11 - حريم كابلهاي برق در زير زمين و زیر سطح آب نیم متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی، می باشد و در مواردي كه كابل با ساير تاسيسات شهري از قبيل تلفن، لوله كشي آب ، فاضلاب ،گاز و نظاير آن تقاطع نمايد ضوابط فنی متداول شبكه انتقال و توزيع نيروي برق باید رعايت شود.
 • ماده 12
  • ماده 12 - رعايت حريم و ضوابط فنی مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي و غير دولتي الزامي است و در هر مورد كه تاسيسات جديدي ايجاد مي شود كه با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا در حريم آن واقع شود اين عمل با اخذ مجوز از وزارت نيرو يا شرکتهای برق آن انجام مي گردد. همچنین در مواردي كه خطوط جديد نيروي برق بخواهد از روي تاسيسات زیربنایی موجود مانند خطوط مخابراتی، راه و راه آهن، نفت و گاز عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهنگی دستگاه های ذیربط الزامی است.
 • ماده 13
  • ماده 13 - به منظور اطلاع صاحبان اراضي و املاك واقع در مسير و حریم خطوط نيروي برق، و بالاخص جلب توجه آنان به اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکتهای برق از طریق نشر آگهی در جراید محلی يا الصاق آگهي در تابلو شهرداري ها يا توزيع آن در مسیر خط به طريق ممكن يا پخش آگهي از راديوهاي محلي و يا ساير وسايل مقتضي آغاز اجراي عمليات احداث خط نيروي برق را اعلام خواهند داشت.
 • ماده 14
  • ماده 14 - چنانچه در اجرای این تصویب نامه حریم های خطوط برق کاهش یابد در صورتی که به دلیل اعمال محدودیتهای پیشین و بر اساس مستندات موجود، مابه ازایی از سوی شرکتهای برق پرداخت شده باشد، به درخواست مالک و تادیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز و با رعایت مقررات مربوطه، محدودیتهای پیشین مرتفع می گردد.
 • ماده 15
  • ماده 15 - وزارت نیرو موظف است ضوابط فنی لازم برای کلیه خطوط نیروی برق را اعلام و آگهی نماید.
 • ماده 16
  • ماده 16 - اين تصويب نامه جايگزين « تصویب نامه حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق » مصوب 7/10/ 1347 هیات وزیران مي گردد.


پيش نويس مقادير حريم خطوط هوايي توزيع برق ايران


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰