• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

فناوري اطلاعات و ارتباطات در شبكه‌هاي توزيع (ICT)


بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز مکانيزم‌هاي ايجاد دانش در ساختار‌ها و موجوديت‌هاي اقتصادي و اجتماعي کسب و کارها، برتري و مزيت خاصي را براي نهادهاي بکارگيرنده آن در جهان رقابتي و مشتري مدار به ارمغان آورده و هزينه‌هاي خدماتي و عملياتي اين نهادها را به طور چشمگيري کاهش داده و سرعت، دقت و کيفيت ارائه خدمات به عموم ذينفعان را افزايش مي‌دهد.

اهداف:

   1. جلوگيري از دوباره کاريها و اتلاف منابع
   2. ايجاد يکپارچگي در اجراي عموم پروژه هاي ICT شرکتهاي توزيع
   3. پشتيباني مناسب و سازگار اطلاعاتي و عملياتي از کليه ذينفعان توزيع
   4. افزايش هر چه بيشتر اثرگذاري و اثربخشي ICT شرکتهاي توزيع


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰