• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

دبيرخانه نظارت


الف) نظارت نمونه‌ای از عملکرد شرکتهای توزيع جهت حصول اطمينان از آمار و اطلاعات دوره‌ای

ب) نظارت بر وضعيت زيرساختها و سيستمهای شرکت توزيع

ج) نظارت موردی بر نحوه اجرای عمليات، شاخصها و عملکرد نهايي شرکت توزيع

شرح خدمات