• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

مقدمه


نظربه اينكه در چند دهه اخير تكنيك مهندسي ارزش در اكثر كشورهاي توسعه يافته، به عنوان روشي كارآمد براي شناسايي و حذف هزينه هاي غير ضروري، با حفظ و يا ارتقاء كيفيت شناخته شده است ، به همين منظور در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در بند ج ماده 31 انجام مهندسي ارزش در ارتباط با پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه اي مورد تاكيد قرار گرفته است و در راستاي به كارگيري آن سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدام به تهيه و ابلاغ بخشنامه هاي از نوع 1 نموده است

معاونت هماهنگي توزيع توانير با هدايت و همكاري هسنه مركزي مهندسي ارزش توانير اقدام به برنامه ريزي در جهت برگزاري كارگاه مهندسي ارزش جهت پروژه هاي توزيع نمود.

انتخاب كارگاه مهندسي ارزش خط 20 كيلو ولت رحمت آباد (شركت توزيع برق جنوب كرمان)به عنوان اولين كارگاه توزيع عليرغم آنكه بيشتر نقش آموزشي داشت، نتايج چشمگيري در بر داشت و اثبات نمود كه در صورت انتخاب و به كارگيري يك تيم كاري پويا و پايبند به اصول كار تيمي سازمان يافته، اهداف از پيش تعيين شده دور از دسترس نيست.

اجراي كارگاه مهندسي ارزش در پروژه هاي بخش توزيع برق كشور به دليل تكرار پذيري، نتايج قابل توجه اي مي توانند داشته باشند.


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰