• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

كارگاه مهندسي ارزش


نقشه طرح جدول هزينه و سناريو گزارش ونتايج كارگاه مشخصات اعضاء معرفي طرح كارگاه مهندسي ارزش
- توزيع جنوب كرمان
- توزيع شهرستان اصفهان
- توزيع غرب استان تهران
- توزيع شهرستان مشهد
- توزيع فارس
- توزيع استان مرکزی
- استان مازندران
- استان قزوین
- استان اصفهان
- استان زنجان

شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰