• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

مفهوم سياست ها راهكارها


مفهوم ، سياستها و راهكارهاي مديريت

مديريت بار

مديريت انرژي

عملكرد در زمينه برنامه هاي صرفه جوييدر بخش خانگي

عملكرددر زمينه برنامه هاي صرفه جويي در بخش صنعت

عملكرد در زمينه صرفه جويي در بخش عمومي

عملكرد در زمينه برنامه هاي صرفه جويي در بخش تجاري

عملكرد در زمينه صرفه جويي در بخش كشاورزي

عملكرد در زمينه صرفه جويي در روشنايي معابر

جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي پر بازده

نصب كنتورهاي چند تعرفه و اعمال نرخهاي چند تعرفه

تنظيم ساعات كار برخي از اصناف

هماهنگي با صنايع به منظور جابجايي سهمي از مصارف پيك آنها بهساعات غير پيك

كاهش تلفات شبكه به كمك اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع

مقدمه

مديريت مصرف برق مفهومي است در مقابل مديريت توليد برق و آن عبارت از بهينه سازي و منطقي كردن مصرف است به گونه اي كه با صرف هزينه كمتر ، كارايي بيشتر انرژي الكتريكي حاصل گردد . در اثر اعمال راهكارهاي مديريت مصرف برق نه تنها از حجم توليد كالا ، ارائه خدمات عمومي و نيز سطح رفاه اجتماعي كاسته نمي شود ، بلكه با همان امكانات و سطح هزينه ها ، افزايش توليد كالا و خدمات و نيز توسعه رفاه اجتماعي امكان پذير خواهد شد . لذا به بيان ديگر ، مديريت مصرف برق شامل تمامي اقداماتي است كه در راستاي بهبود بهره وري و ارتقاء سطح كارايي انرژي الكتريكي در اقتصاد ملي جامعه موثر ميباشد . مديريت مصرف برق از دو جنبه قابل بررسي است :

مديريت بار

طي شبانه روز ، تقاضاي مصرف برق متفاوت است به گونه اي كه از حوالي غروب خورشيد به مدت چند ساعت ، اكثريت مصرف كنندگان در مدار هستند و تقاضاي برق به حداكثر خود مي رسد . در واقع در اين ساعات كه به ساعات اوج مصرف خوانده مي شود ، مصارف عمده خانگي (روشنايي ، لوازم صوتيو تصويري و ) و نيز روشنايي معابر و محوطه ها به كليه مصارفي كه از ساعات قبل وجود داشت ، افزوده شده و باعث افزايش چشمگير تقاضاي برق مي گردد . همچنين با توجه به سهم عمده لوازم سرمايشي در مصرف برق تابستان ، حداكثر مصرف برق در اين فصل ، افزايش قابل ملاحظه اي نسبت به ديگر فصول سال داشته و اوج مصرف ساليانه در فصل تابستان است . لذا كليه فعاليتهاي كه در جهت كاهش تقاضا (بار) در ساعات اوج مصرف روزانه و يا در روزهاي اوج مصرف ساليانه صورت مي گيرد ، در قالب مديريت بار قابل طبقه بندي اند

بالاي صفحه

مقدمه

مديريت مصرف برق مفهومي است در مقابل مديريت توليد برق و آن عبارت از بهينه سازي و منطقي كردن مصرف است به گونه اي كه با صرف هزينه كمتر ، كارايي بيشتر انرژي الكتريكي حاصل گردد . در اثر اعمال راهكارهاي مديريت مصرف برق نه تنها از حجم توليد كالا ، ارائه خدمات عمومي و نيز سطح رفاه اجتماعي كاسته نمي شود ، بلكه با همان امكانات و سطح هزينه ها ، افزايش توليد كالا و خدمات و نيز توسعه رفاه اجتماعي امكان پذير خواهد شد . لذا به بيان ديگر ، مديريت مصرف برق شامل تمامي اقداماتي است كه در راستاي بهبود بهره وري و ارتقاء سطح كارايي انرژي الكتريكي در اقتصاد ملي جامعه موثر ميباشد . مديريت مصرف برق از دو جنبه قابل بررسي است :

مديريت بار

طي شبانه روز ، تقاضاي مصرف برق متفاوت است به گونه اي كه از حوالي غروب خورشيد به مدت چند ساعت ، اكثريت مصرف كنندگان در مدار هستند و تقاضاي برق به حداكثر خود مي رسد . در واقع در اين ساعات كه به ساعات اوج مصرف خوانده مي شود ، مصارف عمده خانگي (روشنايي ، لوازم صوتيو تصويري و ) و نيز روشنايي معابر و محوطه ها به كليه مصارفي كه از ساعات قبل وجود داشت ، افزوده شده و باعث افزايش چشمگير تقاضاي برق مي گردد . همچنين با توجه به سهم عمده لوازم سرمايشي در مصرف برق تابستان ، حداكثر مصرف برق در اين فصل ، افزايش قابل ملاحظه اي نسبت به ديگر فصول سال داشته و اوج مصرف ساليانه در فصل تابستان است . لذا كليه فعاليتهاي كه در جهت كاهش تقاضا (بار) در ساعات اوج مصرف روزانه و يا در روزهاي اوج مصرف ساليانه صورت مي گيرد ، در قالب مديريت بار قابل طبقه بندي اند

بالاي صفحه

مديريت انرژي

علاوه بر مديريت بار و كاهش از حداكثر تقاضاي روزانه و ساليانه ، انرژي مصرفي طي شبانه روز و نيز طي روزها و فصول مختلف قابل بررسي و هدايت به سمت مصرف بهينه مي باشد . اين موضوع علاوه بر پيشگيري از مصرف بيش از اندازه انرژيهاي اوليه و جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي ، تاثير عمده اي در جهت كاهش آلودگيهاي محيط زيست خواهد داشت . تمامي فعاليتهايي كه در كاهش انرژي الكتريكي مصرفي روزانه يا ساليانه تاثير بگذارند در قالب مديريت انرژي دسته بندي مي گردند .

مديريت بار و مديريت انرژي بر يكديگر موثر ميباشند و راهكارهاي اجرايي منظور شده براي هر يك از اين دو مقوله ، در ديگري نيز تاثير خواهد داشت . جدول و نمودار صفحه بعد سهم هر گروه از مصرف كنندگان را در ايجاد پيك بار و نيز در كل انرژي مصرفي ساليانه نشان مي دهد كه راهكارهاي عمده مديريت مصرف با لحاظ كردن اهداف اشاره شده درمورد هر گروه از مشتركين ، مد نظر قرار خواهد گرفت .

راهكارهاي عمده

هدف

درصد سهم از انرژي

درصد سهم از پيك

انشعاب

تعرفه مناسب وسايل پربازده فعاليت هاي فرهنگي گسترده

حفظ رفاه اجتماعي با پيشگيري از اسراف

5/34

8/50

خانگي

تعرفه مناسب يارانه اصلاح خط توليد

حفظ توليد و جلوگيري از لطمه به توليد

1/32

6/18

توليد صنعتي

-

-

1/10

6/7

توليد كشاورزي

تعرفه مناسب مقررات و نظم اجتماعي

عدم ايجاد مشكلات اجتماعي

6/6

5/12

تجاري

استفاده از وسايل پربازده رعايت استاندارد استفاده از وسايل كنترل كننده

حفظ خدمات و رفاه اجتماعي

7/16

5/10

روشنايي معابر و ساير مصارف عمومي

جدول 2 - سهم هر گروه از مشتركين در پيك و انرژي و راهكارهاي عمده مديريت مصرف برق

نمودار 2 - سهم مولفه هاي مصرف در ساعات پيك

دفتر مديريت مصرف برق با انجام بررسيها و مطالعات جامع در زمينه مديريت بار و انرژي ، وظائف سياستگذاري كلان، تجزيه و تحليل راهكارها و ارائه اهداف بلند مدت را به عهده دارد. در اين راستا طي سال گذشته مجموعه“ استراتژي مديريت مصرف برق طي برنامه سوم و چهارم توسعه” و در فروردين ماه سال جاري مجموعه “راهكارهاي مديريت مصرف برق“ را تنظيم و ارائه نموده است. بديهي است پيگيري و انجام اين فعاليتها بر عهده واحدهاي بهره برداري و صف خواهد بود كه به كمك مشاوران و پيمانكاران اجرا خواهند كرد . برنامه هاي منعكس شده در مجموعه استراتژي مديريت مصرف برق عبارتند از :

بالاي صفحه


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰