• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

الگوي مصرف برق بخش خانگي در مناطق گرمسير و غير گرمسيرکشور


الگوي مصرف برق بخش خانگي در مناطق گرمسير و غير گرمسيرکشور

مقدمه :

به منظور تعيين الگوي مصرف برق بخش خانگي در كشور ، طي سال 1384 مطالعات جامعي در رابطه با مصارف اين بخش طي سال هاي 1382و1383 صورت گرفت . طي سال هاي ياد شده نزديك به 16 ميليون مشترك خانگي در كشور وجود داشته كه سهمي قريب 33درصد از كل انر‍ژي مصرفي سالانه را به خود اختصاص داده و تاثير 47 درصدي در ايجاد اوج بار سالانه داشته است .

در اين مطالعه ، اطلاعات مصرف مشتركين خانگي طي دوره هاي مختلف سالهاي 1382 و 1383 و به تفكيك مراكز استانها و ساير مناطق در هر استان و براي 60 پله متوالي 10 كيلووات ساعتي در مناطق عادي و 60 پله 50 كيلووات ساعتي درمناطق گرمسير، از شركتهاي برق منطقه اي دريافت شده و مغايرتهاي احتمالي از طريق واحدهاي امور مشتركين شركتها مورد بررسي و رفع نقص قرار گرفت . همچنين در مورد استانهاي غير گرمسيري كه داراي شهـرهاي نيمه گرم ( نواحي با كد تعرفه خانگي 3 و 4 ) و يا داراي شهرهاي گرم ( نواحي با كد تعرفه خانگي 1 تا 2 ) مي باشند ، اطلاعات اينگونه نواحی نيز به صورت مجزا دريافت گرديد . همچنين در استانهاي گرمسير خوزستان و بوشهر ، اطلاعات مورد نظر به تفكيك مشتركين تكفاز و سه فاز تهيه شده است . پس از تكميل شدن اطلاعات مورد نظر ، تجزيه و تحليل هاي لازم انجام شد . مقادير ميانگين مصرف براساس مناطق سه گانه آب و هوايي ، با يكديگر متفاوت است . همچنين درحوزه هريك از منــاطق سه گانه ، عواملي نظير درآمد ، نوع وســائل مورد استفاده ، نوع و زير بناي ساختمان ، بعــــد خــانوار و ..... در سقف مصرف انـرژي مشتـركيـن موثـر است و با توجـه به نتيجه گيـــري تحليلي هر بخش ، به نظر مي رسد دامنه مصرف 50 درصد از جامعه هر بخش ، مي تواند الگوي مصرف مناسبی باشد و لازم است مصرف كنندگان خانگی واقع در اين دامنه از مصرف ، از طريق نرخهاي مخفف ، مورد حمـايت قرار گيرند تا خود انگيزه اي جهت هدايت بقيه مشتركين به سمت مصرف کمترگشته و در نتيجه مصرف فعلي به سمت الگوي مصرف بهينه برق هدايت گردد .

مفروضات :

× مجموعه استانهاي كشور (30 استان ) به سه گروه شامل مناطق سردسير، مناطق عادي و مناطق گرمسير تقسيم بندي شده است .

× مناطق سردسير طبق تقسيم بندي سازمان هواشناسي كشور شامل 6 استان آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل ، زنجان ، كردستان و همدان است..

× مناطق عادي كشور ( 21 استان ) شامل استانهاي اصفهان ، ايلام ، تهران ، خراسان جنوبي ، خراسان رضوي ، خراسان شمالي ، چهارمحال و بختياري ، سمنان ، سيستان وبلوچستان ، فارس ، قزوين ، قم ، كرمان ، كرمانشاه ، كهكيلويه و بويراحمد ، گلستان ،گيلان ، لرستان ، مازندران ، مركزي و يزد است .

× مناطق گرمسير كشور شامل 3 استان خوزستان ، بوشهر و هرمزگان است .

× نظر به اينكه كليه سرمايه گذاري هاي صنعت برق براساس تامين نياز روزهاي اوج بار انجام مي شود تا حتـي الامكـان خدشـه اي در رفاه حال مشتركين ايجاد نگردد ، لذا تجزيه و تحليلها نيز براساس دوره اوج بار سال درمناطق سه گانه ( دوره سوم درمناطق عادي وگرمسير ، و دوره ششم درمناطق سردسير ) صورت گرفته است .

× دوره هاي قرائت درمناطق مختلف بين 58 تا 62 روز متفاوت بوده و از آنجا ئيكه در بيشتر مناطق ، دوره ها بصورت دوماهه (60 روزه ) مي باشد ، لذا دوره هاي محاسباتي را 60 روزه در نظر گرفته و متوسط مصارف يك ماهه براي تمام دوره ها و مناطق ، محاسبه و مبناي مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است .

× طول سال به شش دوره قرائت تقسيم شده است كه دوره اول از اواسط اسفندماه تا اواسط ارديبهشت ماه ، دوره دوم از اواسط ارديبهشت تا اواسط تيرماه ، دوره سوم از اواسط تيرماه تا اواسط شهريور ماه و به همين ترتيب تا دوره ششم مي باشد .

× در استانهاي مناطق عادي كشور ، شهرهايي كه از تعرفه هاي مخفف استفاده مي نمايند ، به تفكيك مناطق گرم (نواحي با كد منطقه 1 و 2 ) و مناطق نيمه گرم ( نواحي با كد منطقه 3 و 4 ) ، از بقيه نقاط مجزا شده و مورد پردازش قرار گرفته است .

تجزيه و تحليل اطلاعات مناطق :

اطلاعات پله هاي مصرف براساس درصد تراكم مصرف انرژي از كل و درصد تراكم مشتركين به تفكيك استانهاي كشور مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن طي نمودارها و جداول مختلف تنطيم شده كه در گزارش تکميلی اين مطالعه درج گرديده است . باعنايت به نتايج به دست آمده ، تحليل خلاصه زير ارائه مي گردد. در تقسيم بندي اوليه ، كليه مشتركين هرجامعه به چهارگروه 25 درصدي تقسيم شده و دامنه مصرف هرگروه مدنظر قرار گرفته است

تجزيه و تحليل مجموع مصارف مشتركين :

از مجموع اطلاعات پردازش شده مناطق كه درجداول مربوطه در گزارش اصلی منعكس شده است ، سه گروه جمع بندي صورت گرفته که شامل خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي در مناطق سردسير كشور ، خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي درمناطق عادي كشور و خلاصه وضعيت مصرف مشتركين خانگي در مناطق گرمسير كشور می باشد و همانگونه كه در اين جــداول و نمودارهاي ذيربط ملاحظه مي گردد ، درمناطق سردسير دوره هاي اول ، پنجم و ششم داراي بيشترين مصرف انرژي مي باشند و در مناطق عادي و گرمسير كشور ، دوره هاي سوم و چهارم با بيشترين مصرف انرژي مواجه اند . ( بخش عمده اي از انرژي الكتريكي مصرفي در مناطق عادي و گرمسير طی دوره هاي سوم و چهارم ، صرف سيستم هاي سرمايشي از جمله چيلرها، كولرهاي گازي و كولرهاي آبي مي گردد .) اختلاف سرانه مصرف دوره هاي ششگانه درمناطق سردسير بسيار ناچيز است كه اين خود ناشي از گازرساني به اين مناطق بوده و سبب شده است كه از وسايل گرما زاي برقي ، كمترين استفاده به عمل آيد و در نتيجه ، تقريباً‌ مصرف برق ماههاي مختلف سال در اين استانها يكنواخت مي باشد و الگوی مصرف تعريف شده برای اين مناطق همان الگوی مصرف مناطق عــادی کشور است . لذا بيشتر بايستي به دوره سوم درمناطق گرمسير و غيرگرمسير ( عــادی ) ، توجه داشت كه اوج مصرف اين مناطق و نيز اوج بار كل كشور دراين دوره قرار گرفته و علاوه بر چاره جويي تامين نيازآن ، لازم است در راستاي كنترل رشد اين مصرف ، اقدامات موثري صورت پذيرد .

• به بيان ديگر مي توان گفت تقريباً درتمام مناطق كشور ، 75% از مشتركين خانگي كه در دهك هاي پایين و متوسط درآمدي جامعه قرار دارند ، نزديك به 50 درصد انرژي خانگي همان منطقه را مصـرف كرده و 25% مشتركين خانگي پرمصرف ( مربوط به دهك هاي بالاي درآمدي ) نيز 50 درصد مابقي انرژي خانگي را مصرف مي نمايند و هركدام از اين دو گروه ، نيمي از درآمد حاصل از بخش خانگي را تامين مي نمايند .

• الگوی مصرف برق خانگی عبارت است از مصرف انرژی يک خانوار معمولی (4 نفره) در يک ساختمان الگوی شهری ، طی يک ماه (30 روز) در ماه های عادی و پرمصرف سال ، به گونه ای که در تمام مناطق کشور از يک رفاه نسبی مشابه برخورداد باشند . بديهی است نرخ انرژی مصرفی تا سقف الگوی مصرف بهينه ، لازم است مخفف ويارانه ای باشد .

براساس مطالعه مذكور ارقام الگوي مصرف در بخش خانگي به شرح جدول زير به دست آْمده است.

مناطق ماه هاي عادي ماه هاي پرمصرف
گرمسير 1(فاقدشبكه گازرساني) 400 1800
گرمسير 2 200 1200
گرمسير 3 200 1000
گرمسير 4 200 500
غير گرمسير (عادي) 200 300

نمودارهاي زير به ترتيب نشان دهنده مصارف مشتركين خانگي در پله هاي فوق الاشاره است .

1- نمونه مصارف مشتركين مناطق عادي كشور در دوره سوم سال

2- نمونه مصارف مشتركين مناطق عادي كشور در دوره پنجم سال

3- نمونه مصارف مشتركين مناطق گرمسير كشو در دوره سوم سال

4- نمونه مصارف مشتركين مناطق گرمسير كشور در دوره پنجم سال

5- نمونه مصارف مشتركين مناطق سردسير كشور در دوره پنجم سال

6- نمونه مصارف مشتركين مناطق سردسير كشور در دوره دوم سال

الگوی مصرف ماهیانه دهک های مشترکین در مناطق غیر گرمسیری کشور

الگوی مصرف ماهیانه دهک های مشترکین در مناطق گرمسیر کشور


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰