• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

راهكارهاي اجرايي مديريت مصرف برق

راهكارهاي اجرايي مديريت مصرف برق

فعاليتهاي مديريت مصرف

راهكارهاي اجرايي مديريت مصرف برق

پتانسيل هاي مديريت مصرف برق در ايران

جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي پر بازده

نصب كنتورهاي چند تعرفه و اعمال نرخهاي چند تعرفه

تنظيم ساعات كار برخي از اصناف

هماهنگي با صنايع به منظور جابجايي سهمي از مصارف پيك آنها به ساعات غير پيك

كاهش تلفات شبكه به كمك اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع

فعاليتهاي مديريت مصرف به دو گروه عمده تقسيم مي شوند :

الف : روشهايي كه عمدتا سبب كاهش انرژي مصرفي مي گردند

ب :روشهايي كه عمدتا سبب كاهش پيك مصرف مي شوند

درانتخاب فعاليتها و اولويت دادن به پروژه ها و برنامه هاي مديريت مصرف ، نكاتي را بايد مدنظر داشت كه عبارتند از

-انتخاب پروژه هايي كه موفقيت و به انجام رسانيدن آنها منطقي تر بوده وبه زمان اجراي كمتري نياز دارند .

انتخاب پروژه هايي كه اجرايي تر باشند-

انتخاب پروژه هايي كه نتايج آنها قابل اندازه گيري و ارائه باشند-

99انتخاب پروژه هايي كه منافع حاصل از اجراي آنها با منافع شركتها- يا سازمانهاي مجري ، گره خورده وراارتباط باشد

لذا با عنايت به مطالب فوق و باتمركز بر موضوع پيك سايي طي سالهاي برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

:پنج فعاليت زير در اولويت قرارگرفته اند كه شركتهاي برق در اين راستا اقدام خواهند كرد

1- جايگزيني لامپهاي رشته اي با لامپهاي پربازده

( در صورت اجراي كامل پيشنهاد ارائه شده دراين مجموعه ، بالغ بر 195 مگاوات كاهش از پيك حاصل خواهد شد .)

2 -نصب كنتورهاي چند تعرفه و اعمال نرخهاي چند تعرفه

( به منظور انجام تكاليف قانوني و هدايت مصرف مشتركين به سمت ساعات غير اوج مصرف ، ساليانه به يك ميليون دستگاه كنتور تكفاز و هشتاد هزار دستگاه كنتور سه فاز چند تعرفه نياز است .)

3- تنظيم ساعات كار برخي از اصناف

( اين طرح بصورت بطئي وبراي اجرا درطول برنامه سوم توسعه ارائه شده است كه درصورت اجراي كامل آن ، برآورد مي گردد 3 درصد كاهش از پيك را درپي داشته باشد .)

4- هماهنگي با صنايع به منظور جابجايي سهمي از مصارف پيك آنها به ساعات غير اوج مصرف

(با توجه به سهم 6/18 درصدي صنايع در ايجاد پيك بار ، برآورد مي گردد در صورت همكاري صنايع بزرگ و عمده درسطح كشور ، قريب 1000 مگاوات از پيك نياز مصرف ساليانه كاسته شود .)

5 - كاهش تلفات شبكه به كمك اصلاح و بهينه سازي شبكه هاي توزيع

( پتانسيل برآورد شده دراثر اصلاح شبكه هاي توزيع ، امكان كاهش 5/2 در صد تلفات انرژي و 5/3 درصد تلفات توان پيك را شامل مي گردد .)

دفتر مديريت مصرف برق

 بالاي صفحه


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰