• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)
مقدمه

يكي ازمهمترين و ارزنده ترين مسائلي كه از بدو تشكيل شركتهاي توزيع نيروي برق مورد توجه ويژه و تاكيد مكرر مسئولين صنعت برق قرار گرفت موضوع "متقاضيان , مشتركين " و شناخت حقوق متقابل شرکت ومشتريان و رعايت اين حقوق ميباشد . در صنعت برق كه با عامه افراد جامعه ارتباط مستمر دارد اين امر از حساسيت بسيار زيادی برخوردار بوده و نشانگر توانمندی صنعت برق کشور در شناخت مشتريان و پاسخگوئی به مسائل مشتريان و ارائه خدمات شايسته و مورد انتظار به جامعه بوده که تاثيرات و تبعات وسيع اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي آن بر همگان آشکار می باشد .

با وقوف و آگاهي كامل به اين اصل مهم علاوه بر پيش بينيها و اقداماتی كه در زمينه هاي اجرائی (مقرراتی - فنی و ... ) بعمل آمده به مساله ارتباطات انساني نيز توجه خاصي معطوف گرديده است و از آنجا كه شركتهاي توزيع نيروي برق در صف مقدم ارتباط و تماس با مشتريان قرار دارند و كاركنان آنها بيش از هر واحد ديگر صنعت برق با افراد جامعه در ارتباط می باشند از اين رو بهينه سازي روشها و آماده سازي كاركنان اين شركتها براي يك ارتباط مناسب و شايسته وجهه همت مسئولين قرار گرفته است . واحد خدمات مشتركين جايگاه ويژه اي از نظر ارتباط مستقيم و يا غير مستقيم با متقاضيان و مشتريان را دارا بوده و مسئوليت اعمال مقررات فروش انشعاب و انرژی و تعيين و تشخيص و وصول درآمدهاي صنعت برق را نيز عهده دار ميباشد .

به اعتبار اهميت اين عوامل در جهت بهينه سازي و ارتقاء سطح اين واحدها تلاشهايي مداوم صورت گرفته تا باعث گردد كه دستورالعمل و گردش كار مدون در زمينه فعالتيهاي خدمات مشتركين بوجود آمده و جايگزين شيوه هاي سنتي گردد.


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰