• امام صادق (ع) : آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمي مال و ثروت يافتم. (مستدرك الوسائل، ج 12، ص174)

ارتباط با ماEmail

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگي

رديف

Email

27935076

مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع

مسعود مهري

1

davodi@tavanir.org.ir

27935206

معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی توزیع

كامران داودي

2

Email

27935801

رئيس گروه كنترل فني برنامه و بودجه

فرح جمالزاده

3

Email

27935812

کارشناس ارشد برسيهاي اقتصادي تجهيزات

مليحه طالبي زاده

4

Email

27935207

کارشناس مسئول مطالعات فنی

فرهادهمتي

5

Email

27935468

كارشناس تحليل گر آمار

هايده شهيدي نژاد

6

Email

27935076

مسئول دفتر

آسيه حيدري

7


پست الكترونيكي مديريت توزيع control@tavanir.org.ir
شماره نمابر : 88644881


شرکت مادر تخصصی توانیر ، تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان رشید یاسمی ، شرکت توانیر ، معاونت هماهنگی توزیع ، كد پستي ۱۹۹۶۸-۳۶۱۱۱ تلفن تماس ۲۷۹۳۵۰۰۰