اداره کل امور مالی و ذیحسابی

1. دريافت قراردادهاي منعقد شده با پيمانكاران، مشاوران و توليدكنندگان برق و نيز قراردادهاي خريد خدمات و كالا و قراردادهاي فروش كالا و خدمات و كنترل قراردادها از لحاظ رعايت آيين نامه معاملات شركت توانير و قوانین و مقررات مربوطه.

2. حفظ و نگهداري اسناد و ضمانت نامه هاي دريافتي و انجام اقدامات لازم در مورد وصول، تمديد و يا ابطال آنها.

3. انجام کلیه پرداخت های هزینه‌ای و سرمایه‌ای در شرکت براساس قوانین ، مقررات و آیین نامه معاملاتی شرکت توانیر.

4. ثبت و نگهداری و اعمال حساب دارائی های شرکت توانیر و ایجاد کارت اموال مربوط به هردارائی و محاسبه و تنظيم سند استهلاك پايان سال اموال و داراييهاي شركت توانير.

5. ثبت و نگهداری حساب کنترل انبار براساس گردش های انبار و تطبيق مشخصات حواله هاي انبار اخذ شده با اطلاعات موجود در نرم افزار رايانه اي و كارت كاردكس و حصول اطمينان از صحت مانده فيزيكي و محاسبه و تعيين قيمت ميانگين.


اطلاعیه

اخبار