فرآیند دریافت مجوز

  • 1- دریافت مدارک مامور(حداقل 60 روز قبل از سفر)
  • 2- ارسال به کارگروه سفرهای خارجی توانیر
  • 3- در صورت تایید در مرحله قبل ،ارسال به کارگروه سفرهای خارجی وزارت نیرو
  • 4- در صورت تایید در مرحله قبل،دریافت مجوز از هیات نظارت بر سفرهای خارجی ریاست جمهموری
  • 5- اعلام به مامور به صورت مکتوب

  • آمار بازدید کنندگان ‌: