معاونت هماهنگي مالی، پشتیبانی و امور مجامع / اهداف و شرح وظايف