اصول وظايف

تهيه و پيشنهاد برنامه هاي تامين ،حفظ ، ارتقاء نيروي انساني در راستاي سياستها و استراتژي هاي تعيين شده ازسوي وزارت نيرو

طراحي سازمان و تشكيلات براساس موازين علمي و سياست هاي وزارت نيرو و بررسي و تائيد سازمان تفضيلي و كلي شركتهاي تحت پوشش بعنوان شركت مادر تخصصي

انجام اقدامات لازم درارائه روشهاوگردش كارها به منظور حذف تشريفات وبهبود كارآيي

اجراي طرحهاي مصوب طبقه بندي مشاغل كارمندي وكارگري درچارچوب دستورالعمل ها وضوابط حاكم

ارزيابي عملكرد شركتهاي تحت پوشش ازبعدمديريت منابع انساني

بررسي نظام هاي انگيزشي نيروي كاروتهيه الگوها وطرحهاي انگيزشي مناسب

برگزاري گردهم آيي هاي تخصصي وآموزشي به منظور تبادل وانتقال اطلاعات موجود

اداره امورپشتيباني سازمان شامل : امورپرسنلي ورفاهي ،امورمالي ،امورتداركات وخدمات ،امورحقوقي وچرخبال

انجام مطالعات موردي مديريت درسطح صنعت برق كشور به منظور حل مسائل ومشكلات موجود مديريتي

بررسي مسائل ايمني ورفاه وبهره وري وكارآيي نيروي انساني درسطح صنعت برق وتهيه وارائه طرحهاي مناسب