سایت توانیر
آمار بازدید کنندگان ‌:


صفحه اصلي

آرمان

هدايت صنعت برق در جهت توسعه و تحقق اهداف ملی با استفاده از نتایج تحقيقات و نوآوري ها در راستای بهينه سازی و بهبود در بخش های هزينه، زمان و كيفيت تجهیزات و خدمات و نیل به خود اتکایی با توسعه خلاقيت و نوآوري ها

مأموریت ها

o برآوردن نيازهاي تحقیقاتی صنعت برق و حمايت از انجام پروژه های تحقیقاتی كاربردي، ملی و توسعه محور و حمايت از توانمندسازي، تجاری سازی و توسعه پژوهش در مجموعه صنعت برق.

o ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمی و پژوهشي بین المللی، پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد و حمایت از کنفرانس ها، نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و معرفی دستاوردهاي پژوهش و فناوري کشور با هدف تجاری سازی و هدایت سربازان نخبه در جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نیاز صنعت برق

o نظارت و راهبري شركت هاي زير مجموعه در بخش پژوهش و فناوری و حمایت از توسعه خلاقیت و رشد سرمایه های انساني صاحب نظر در امور پژوهشی

o راهبری تدوین استانداردهای تخصصی و بهبود کیفیت تجهیزات و خدمات در صنعت برق از طریق گسترش فرهنگ استفاده از استاندارد و نتایج تحقيقات و تنوع زدايي از تجهيزات تخصصی صنعت برق و همچنین بازرسي تأمين كنندگان تجهیزات و خدمات تخصصی در صنعت برقاطلاعیه

گالری