اهداف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و کنترل و نظارت امور و فعالیتهای مربوط به توسعه دولت الکترونیک در شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه و زیرمجموعه

1 - تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویتها، زمانبندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب

2 - برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه

3 - تعیین الویت برای اصلاح فرایندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایندهای دستگاه

ادامه مطلب . . .


بخشنامه ها و اسناد بالادستی

اخبار