اهداف

سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و کنترل و نظارت امور و فعالیتهای مربوط به توسعه دولت الکترونیک در شرکت توانیر و کلیه شرکتهای تابعه و زیرمجموعه

اطلاعیه

اخبار