آرمان صنعت برق > مقدمه > مسير منتهي به شكل گيري گروه كار درآمار صنعت برق > روش كار درکارگروه آرمان صنعت برق ايران (در پريود اول)

روش کار در کارگروه آرمان صنعت برق ایران  

( در پريود اول )

 • اولين جلسه کارگروه در 8/5/1382 با شركت كليه اعضا كار خود را آغاز كرد. آقاي دكتر احمديان معاون امور برق و مديرعامل شركت توانير در سخن افتتاحيه جلسه به چهار نكته به شرح زير اشاره كردند:
 • 1ـ اشاره بسيار فشرده‌اي به روند شكل گيري گروه كارو انتخاب اعضاي آن
 • 2ـ اشاره به‌كارآقاي عجمي در توسعه مدل مديريتي مبتني برتئوري مداخله (Intervention Theory) و اثربخشي اجراي آن توسط نامبرده در چند شركت در صنعت برق به‌‌عنوان دليل انتخاب وي براي حضور درجلسات گروه كار و بر عهده گرفتن هدايت علمي و عملي گروه كار در آرمان صنعت برق.
 • 3ـ اشاره به حركتهاي ايجاد شده در مديريت سازمانهاي پيشرفته دنيا و جايگاه رفيع فرايند خلق آرمان و دستآورد آن در مديريت
 • 4ـ تبيين هدف از تشكيل کارگروه در آرمان صنعت برق: آقاي دكتر احمديان اظهار داشتند كه هدف از تشكيل کارگروه عبارتست از تدوين آرمان صنعت برق در يك جمع كوچكتر و آماده كردن جزوه آرمان صنعت برق ايران براي طرح صحيح موضوع در سطح وسيع‌تردرصنعت برق.
 • نظر به اينكه سنگ بناي اينكار منطبق بر منطق” ابتدا تئوري و سپس عمل“ پي‌ريزي و سير تكوين خود را تا تشكيل کارگروه طي كرده بود، پس از سخن افتتاحيه آقاي دكتر احمديان، مشاور، منطق مزبور را تشريح و مبتني بر آن، دو روند، به طور موازي به شرح زير را به گروه كار پيشنهاد نمودند تا در صورت قبول گروه، به اجرا گذاشته شود.
 • 1ـ تقويت بينش علمي اعضاي گروه كار، در نگاه به مديريت در دو ديدگاه سنتي و مدرن
 • 2ـ طي تدريجي فرايند آرمان مشترك و شكل دادن به آرمان صنعت برق منطبق بر ادبيات در ارتباط با تقويت بنيه علمي مديران نسبت به مديريت،كنفرانسهاي علمي در دستور كار قرار گرفت. باين ترتيب كه هريك از اعضا از موضوعات مطرح شده توسط مشاور، يكي را به اختيار انتخاب و با مراجعه به كتب، مقالات و متون معتبر، كنفرانس خود را تنظيم و در تاريخ از قبل تعيين شده، در جلسه کارگروه ارائه مي‌كرد.
 • هرجلسه کارگروه باسخنان معاون محترم امور برق و مديرعامل شركت توانير آغاز به‌كار مي‌كرد و بلافاصله كنفرانس علمي آغاز مي گشت. براي هر جلسه توافق بين اعضا چنين صورت گرفته بود كه مدت نيم ساعت به ارائه كنفرانس و 10 دقيقه به سؤال و پاسخ اختصاص يابد ولي درعمل كمتر اين توافق رعايت شد و غالباً يكساعت از جلسه به اين امر اختصاص مي‌يافت. جدول زير ليست كنفرانس‌هاي ارائه شده در جلسات گروه كار را نشان مي دهد. • كنفرانسهاي اعضاي گروه كار در آرمان صنعت برق
شماره نام سخنران موضوع تاريخ جلسه گروه كار
1 آقاي مهندس توكلي گرگري آرمان مشترك 29/5/82
2 آقاي مهندس فلاحتيان يادگيري جمعي 12/6/82
3 آقاي دكتر احمديان مدلهاي ذهني 26/6/82
4 آقاي مهندس محمدي عراقي برنامه ريزي 9/7/82
5 آقاي مهندس وحدتي مديريت منابع انساني 7/8/82
6 آقاي مهندس فتاح قره باغ سازماندهي 21/8/82
7 آقاي مهندس عبدالخالق‌زاده تفكر سيستمي 12/9/82
8 آقاي دكتر كبيري كنترل 3/10/82
9 آقاي مهندس فلاحتيان رهبري 17/10/82
10 آقاي مهندس فخرنبوي قابليتهاي شخصي 3/4/83
 • در ارتباط با طي تدريجي فرايند شكل دادن به آرمان، منطبق با ادبيات ، فرايند زير توسط مشاور مطرح و در دستور كار قرار گرفت:
 • 1ـتقويت آرمانهاي فردي
 • 2ـجهت گيري تدريجي و تمركز بر تقويت آرمان هريك از اعضا براي صنعت برق
 • 3ـطي كردن فرايند اشتراك ذهني (sharing) در تنظيم بخش عمومي آرمان گروه كار براي صنعت برق
 • 4ـتعيين ابعاد اجرايي بخش عمومي آرمان در گروه كار
 • 5ـپذيرش مسئوليت انجام كار كارشناسي در هريك از ابعاد توسط اعضا ( هر بُعد يك نفر)
 • 6ـتبادل نظر و اخذنظر از يكديگر در كاركارشناسي در هربُعد اجرايي
 • 7ـتدوين مجموعه كاركارشناسي در هربُعد دريك جزوه توسط مسئول مربوطه و تحويل آن به مشاور
 • 8ـتنظيم ويرايش اول جزوه ” آرمان صنعت برق ايران“
 • سه‌ مرحله اول فرايند فوق‌الذكر كه چند‌ جلسه را به خود اختصاص داد منتهي به نهايي‌شدن چرخه‌‌اي شد مركب از سه عبارت : ارتقاء رضايت همگاني، توسعه مشاركت عمومي و تأمين برق مطمئن و اقتصادي كه نمودار آن در برگ ويژه درصفحه 24 ملاحظه مي شود . نكته قابل دقت در اين بخش كه تشكيل دهنده بخش عمومي آرمان مي باشد اينست كه سه عبارت مزبور در يك رابطه علّي با يكديگر معنادار مي شوند و هريك علت براي بعدي شده و تحقق يافتن مديريت براين چرخه است كه در گذر زمان آرمان مورد نظر اعضاي گروه را محقق خواهد ساخت. برطبق ادبيات مطروحه در بخش آرمان، آن چيزي آرمان يك جمع تلقي مي شود كه تعهد به تحقق آن، در ضمن شكل گيري آن در جمع مورد نظر، ايجاد شده باشد و اگر انرژي تحقق آن در آحاد تيم مربوطه ايجاد نشده باشد رويايي بيش نيست واز حد يك خيالباقي و خوش خيالي تجاوز نخواهد كرد.
 • مبتني بر حقيقيت مطروحه در بالا مي بايست بخش عمومي آرمان، در ابعاد اجرايي صنعت برق، مسيريابي و مشخص گردد و نقش مولد بودن (Generative) آرمان در باورهاي ذهني نهفته و آشكار مديران و مديريت سيستم صنعت برق، متجلي گردد و راهي پيموده شود كه بينش جديدي در مديريت كردن بر صنعت برق را از طريق خلق مدلهاي ذهني جديد پايه گذاري نمايد تا در فرداي اين روز ساختارهاي كارآيي كه رفتار آينده صنعت برق را معماري نمايند، طراحي و مستقر شود تا از اين راه حوادث و وقايع اتفاقيه آينده در صنعت برق رقم زده شود و منحني رفتار مطلوب در عالم واقع ترسيم گردد و زمينه حركت اين صنعت درسطحي بالاتر و بهره‌ورتر، فراهم شود. لذا کارگروه ، نقطه آغازين آن را پايه گذاري كرد و مرحله چهارم از فرايند را آغاز نمود و ابعاد اجرايي آرمان را تعيين كرد .
 • درجدول زير ابعاد اجرايي بخش عمومي آرمان را كه در چند جلسه گروه‌كار نهايي شد و منطبق برآن كارهاي كارشناسي انجام گرديد، ملاحظه مي شود.

آرمان صنعت برق

شماره نام بُُعد اجرايي مسئول كار كارشناسي در هربُعد
1 اقتصادي و مالي دكتر محمد احمديان
2 نيروي انساني مهندس منوچهر توكلي گرگري
3 مشتريان مهندس محمدرضا فخرنبوي
4 مديريت مهندس حسين عبدالخالق زاده
5 فنی مهندس ميرفتاح فتاح قره باغ
6 نظام اطلاعات مهندس هوشنگ فلاحتيان
7 محيط زيست مهندس محمدعلي وحدتي
 • نظر به اينكه تعداد ابعاد، متعدد و كارشناسي در هر بُعد، زمان‌ بر بوده ودشواريهاي خاص خود را دارد مسئوليت هر بُعد به يك نفر سپرده شد كه با اشتياق كامل و با استقبال اعضاي گروه كار مواجه گرديد (بند 5 فرايند مورد اشاره).
 • در ارتباط با واژه كارشناسي در هر بُعد لازم به توضيح است كه مسئول تعيين شده در گروه كار، مسئوليت به انجام رساندن كاركارشناسي را برعهده داشت و هرگز باين معنا نبود كه خود شخصاً آن را كارشناسي نمايد بلكه وي مسئوليت مراجعه به متون علمي، كارشناسان، اساتيد 0000 را بر عهده داشت و در اين رابطه بخشي از جلسات گروه‌كار به تبادل نظر اعضا اختصاص يافت كه هم منابع داخلي مورد استفاده قرار گيرد و هم زمينه‌اي براي فرايند زمان بر اشتراك بين اعضا (sharing) را از هم اكنون پايه گذاري و تسهيل نمايد ( بند 6 فرايند مورد اشاره ). خاطر نشان مي شود كه طي كردن فرايند اشتراك ذهني (sharing) در بين اعضاي گروه كار، سطحي ديگر از كار گروه در آرمان صنعت برق است كه پس از طي شدن قدمهاي هشتگانه فرايند مورد اشاره و در دسترس قرار گرفتن ويرايش اول جزوه ” آرمان صنعت برق ايران “ آغاز خواهد شد و فرايند تبادل نظر و همكاري گرفتن از يكديگر نبايدبا آن فرايند اصولي ولاينفك فرايندآرمان مشترك (Shared Vision Process) اشتباه شود.
 • فرمت كارشناسي در هر بُعد توسط مسئول مربوطه از قدمهاي معيني تبعيت مي‌كرد كه توسط مشاور گروه كار تشريح و مورد عمل و استفاده اعضا قرار گرفت . فرمت مزبور شامل هشت قدم به شرح زير مي‌باشد:
 • 1ـ تهيه بانك شاخصهاي اندازه گيري، از متون و ديگر مراجع علمي معتبر
 • 2ـ انتخاب چند شاخص مناسب براي وضعيت فعلي صنعت برق از بانك شاخصها، تعريف شاخصهاي منتخب، تعيين فرمول و روش محاسباتي آنها
 • 3ـ جمع آوري اطلاعات براي محاسبه شاخصهاي منتخب براي چندسال اخير (پنج سال )
 • 4ـ محاسبه و رسم منحني شاخصها
 • 5ـ ادامه منحني هر شاخص براي چند سال آينده (پنجسال آينده ) مبتني بر وضعيت فعلي سازمان
 • 6ـ ادامه منحني هر شاخص براي چندسال آينده (پنجسال آينده ) مبتني بر جمله عمومي آرمان
 • 7ـ تحليل فاصله بين منحنيهاي بندهاي 5 و 6 براي دستيابي به بسترهاي سازماني و استراتژيها و اقدامات اصلاحي
 • 8ـ تهيه جدول نهايي بسترهاي سازماني واهداف واستراتژيهاي بهينه براي پركردن فاصله مورداشاره در بند 7
 • طي شدن قدمهاي هشتگانه فوق الذكر وتدوين آن در يك جزوه، قدم هفتم از فرايند هشتگانه مطروح در شكل دادن به آرمان مطابق با ادبيات (فرايند هشتگانه در صفحه 20 ) را به انجام رسانيد و به اين ترتيب شرايط لازم براي طي كردن قدم هشتم آن يعني تنظيم ويرايش اول جزوه ” آرمان صنعت برق ايران” ، را فراهم نمود و به اين ترتيب جزوه ” آرمان صنعت برق ايران، ويرايش اول - مرداد 1383 “ تنظيم و در دسترس قرار گرفت.
شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.