آرمان صنعت برق > مقدمه > مسير منتهي به شكل گيري گروه كار درآمار صنعت برق

مسير منتهي به شكل گيري گروه كار درآمار صنعت برق

از سال 1377 شركتهاي مديريت توليد برق نكا (شهيد سليمي) ، طوس و قم هريك جداگانه براي بهبود عملكرد خود، پروژه‌اي را با هدايت علمي و عملي آقاي عجمي، به عنوان محقق پروژه، اجرا كردند. اجراي اين پروژه خوشبختانه علاوه بر كمك به شكل‌گيري يك مدل مشاوره اي مديريتي سه دوره‌اي درسطح مديران ارشد
(Managerial Intervention Framework)، كارآيي و اثربخشي اين مدل را نيز به روشني نشان داد. در نتيجه به طور طبيعي ديگر شركتها از جمله شركت برق منطقه‌اي فارس و سپس معاونت نيروي انساني و بهبود
بهره وري شركت توانير، خواستار اجراي اين دوره شدند و ارزيابي‌هاي رسمي و غيررسمي از مديران ارشد شركت كننده در دوره، تاكيد مجددي شد براثربخشي و كارآيي بالاي مدل مزبور.

نتايج مثبت حاصل از اجراي دوره ياد شده موجب شد معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌وري شركت توانير، بررسي و ارزيابي دقيقتري بعمل آورد و توسعه كاربرد مدل مزبور را به عنوان يكي از محورهاي بهبود بهره‌وري درصنعت برق در دستور كار خود قرار دهد. به اين منظور از مديران عامل سه شركت مديريت توليد يادشده و مديرعامل شركت برق منطقه‌اي فارس درخواست شد ارزيابي خود از اجراي مدل مشاوره اي مديريتي مورد اشاره را به صورت مكتوب اعلام نمايند. پاسخهاي دريافتي همگي موفقيت و اثربخش بودن دوره مزبور را به صراحت اعلام مي‌كرد.

لذا در فروردين ماه سال 1382 آقاي مهندس توكلي، معاون منابع انساني و بهبود بهره وري شرکت توانير، گزارشي از سابقه موضوع از زمان مديريت آقاي مهندس ملاكي مديرعامل سابق شركت توانير، و پاسخهاي دريافتي از مديران عامل شركتهايي كه دوره در آنها اجرا شده بود و نيز تجربه عيني خود از اجراي مدل مزبور در معاونت منابع انساني و بهبود بهره‌وري شركت توانير را به آقاي دكتر احمديان، مديرعامل شركت توانير، ارائه كردند( نامه شماره 385/22/82 مورخ 31/1/82 ) و در بخش پاياني نامه مزبور، تعميم اين دوره‌ها را براي ديگر شركتهاي تابعه صنعت برق خواستار شدند:000 اين همكاران نيز همگي به مفيد بودن و تاثير عميق آن در توجه مديران به مباني علمي در تصميم‌گيريها، افزايش روحيه همدلي، تفاهم و مشاركت در ايشان و دستيابي به ديدگاهي مشترك از سازمان اذعان داشته اند، كه مجموعاً نشان دهنده موفقيت اين الگو در دستيابي به اهدافي است كه در ابتداي نامه ذكر شد.

به نظر مي رسد زمان آن فرارسيده كه به تعميم اين تجربه در صنعت برق پرداخته شود و بجاي بسنده كردن به آشناييهاي اتفاقي مديران با اين روش و علاقه خودجوش براي پياده‌سازي آن درمجموعه خود، طرحي منسجم و زمانبندي‌شده تهيه‌گردد و برمبناي آن برنامه تربيت مديران تراز نوين‌كه لازمه اداره اين صنعت باپيچيدگي‌هاي ذاتي آن و شرايط موجود و آينده كشور است، اجرا گردد.

ضمن تشكر از بذل توجه جنابعالي، چنانچه كليات موضوع مورد موافقت باشد، اين معاونت را در تداوم برنامه راهنمايي فرماييد.


پاسخ مديرعامل شركت توانير بر ضرورت اين امر:


جناب آقاي مهندس توكلي

باسلام، ارتقاء ظرفيت مديريتي در صنعت برق و تجهيز مديران به روشهاي نو و پيشرفته و نگاه علمي به مقوله مديريت از ضرورتهاي انكارناپذيراست و اقدامات آن حوزه براي برنامه‌ريزي و حركت دراين جهت مورد حمايت و تاكيد مي باشد

احمديان

2/2/82

متن كامل گزارش ياد شده در پيوست شماره يك اين جزوه درج شده است.

جريان ديگري در مسير شكل‌گيري گروه‌كار تهيه آرمان صنعت برق، باطرح موضوع در شوراي معاونين شركت توانير شكل گرفت. اينكار مسبوق به طرح موضوع در جلسه مديران ارشد صنعت برق بود كه مديرعامل شركتهاي مديريت توليد برق نكا، طوس و قم با حضور در جلسه مورخ 28/8/1379، كليت مدل و نحوه اجراي آن را بطور جزيي و دقيق ترسيم و نتايج حاصله از آن را تشريح و براثربخشي و كارآيي بالاي اين مدل تاكيد وازشيوه كار محقق در اجراي مدل دفاع كردند. جمعبندي معاون وزير نيرو در امور برق و مديرعامل شركت توانير از بحثهاي اين جلسه، آنگونه كه در خلاصه مذاكرات درج شده، دلالت بر ضرورت توسعه اجراي مدل در ديگر شركتهاي صنعت برق دارد. پاراگراف پاياني خلاصه مذاكرات مورد اشاره به اين شرح مي باشد.” در بخشي از جلسه آقاي مهندس ملاكي (معاون امور برق و مديرعامل شركت توانير) به نقش آقاي مهندس عجمي در حساس كردن مديران به فكركردن و تبديل گفته‌ها و مدلها و ارائه مدلها به گوينده و توافق با گوينده بر سر مدل ذهني مزبور اشاره نمودند. ايشان همچنين تأكيد نمودند كه آقاي مهندس عجمي سعي نموده‌ اند با مديران به فهم و برداشت يكسان از كلمات رسيده و يك هدف مشترك براي دست اندركاران نيروگاه تعريف نمايند. ايشان با طرح اين سؤال كه «آيا ضروري است اين حركت در ساير نيروگاهها تعميم داده شده و بعد در شركتهاي توزيع نيز پياده شود؟» تأ كيد نمودند كه روي يك تئوري كار شده و به مراحل عملي رسيده و در چند نيروگاه نمونه پياده شده و حال لازم است روش تعميم كار مشخص شود. اين روش مي‌تواند تعيين يا ايجاد واحدي براي اجراي پروژه يا مأمور كردن عده اي براي اجراي پروژه ـ به عنوان پروژه كارشناسي ارشد يا در مقابل حق الزحمه ـ باشد“.براي متن كامل خلاصه مذاكرات فوق‌الذكر به پيوست شماره دو اين جزوه مراجعه شود.

ارزيابي مثبت مديريت ارشد صنعت برق از اجراي مدل مديريتي مورد اشاره موجب شد پس از حضور آقاي دكتر احمديان در صنعت برق به عنوان معاون وزير نيرو در اموربرق و مديرعامل شركت توانير، نيز موضوع پيگيري شود لذا درجلسه شماره 12 مديران ارشد صنعت برق در 5/12/1380 از آقاي عجمي دعوت شد كه روشهاي كار در تفكرمديريتي مديران را مطرح كنند تا نسبت به كارآترين روش اخذ تصميم بعمل آيد. در اين جلسه، آقاي عجمي پنج روش مختلف را تشريح كردند كه روش پنجم مدل مديريتي برخاسته از كار تحقيق نامبرده بود. جملات زير پاراگراف پاپاني خلاصه مذاكرات اين جلسه است كه نتيجه تصميم مديران ارشد صنعت برق را به روشني بيان مي‌كند:در ادامه، حاضرين به بحث و تبادل‌نظر پرداخته و ضمن موافقت كليه آنان با ادامه اين كار با كمك آقاي مهندس عجمي تا حصول به نتايجي موثر و ملموس، نقطه نظرات خود را در مورد روش كار مطرح نموده و اكثر آنان با اجراي روش پنجم كه تلفيقي از همه روشهاست موافقت نمودند و پيشنهاد كردند كه اقدامات تعيين شده در چهار دوره روش مزبور توسط آقاي مهندس عجمي فشرده‌تر و كاربردي‌تر شود تا نيل به نتايج ملموس و مؤثر، تسريع گردد.براي متن كامل خلاصه مذاكرات فوق‌الذكر به پيوست شماره سه اين جزوه مراجعه شود

به دنبال تصميم فوق‌الذكر، آقاي عجمي با حضور مستمر در جلسات مديران ارشد، به طرح موضوعاتي در حوزه مديريت پرداخت و سير تحول آن درقرن بيستم از جمله وظايف پنجگانه مديريت؛ ديسيپلينهاي آرمان مشترك، مدلهاي ذهني و مديريت آن مدلها،‌ تفكر سيستمي، الگوهاي اساسي سيستم و كاربردآن درمديريت امروز به‌ويژه در سازمانهاي مبتني بر دانش، روشهاي داستان‌پردازي از وقايع، سطوح پنجگانه تفاهم و مديريت مبتني بر تفكر سيستمي، استفاده از ديالگ، اهميت فرايند اشتراك ذهني مديران در ايده‌هاي حاكم در سازمان را مطرح نمود. در هشتمن جلسه از جلسات مزبور، در تاريخ 1/10/81 ، تدوين آرمان صنعت برق در دستوركار شوراي مديران ارشد قرارگرفت و در اين رابطه نامه شماره8033/11 مورخ 9/10/81 آقاي دكتر احمديان (پيوست شماره چهار اين جزوه ) خطاب به كليه مديران ارشد صادر شد تا علاوه بر كار در جلسات شوراي مديران ارشد، جلسات فردي هريك از مديران ارشد با آقاي عجمي در خصوص تعيين جمله عمومي آرمان تشكيل شود. در اين جلسات جمله‌هاي عمومي متعددي براي آرمان صنعت برق مطرح ‌مي‌شد و نهايتاً در جلسه مورخ 15/10/81 ، آن جملات متعدد به هفت جمله محدود گشت كه هفت جمله مزبور عبارتند از:


آرمانهاي مطرح شده براي صنعت برق در جلسه مورخ 15/10/81

- تبديل برق از يك خدمت دولتي به يك كالاي اقتصادي

- رشد سازمان به يك سازمان دولتي كارآ و با راندمان بالا

- توسعه شركت مادر با شركتهاي تابعه زنده و شاداب

- تبديل صنعت برق به يك مركز بورس برق ( يك مركز ديسپاچينگ) در خاورميانه

- داشتن شبكه برق مطمئن، پايدار و استاندارد با توليد مناسب

- دستيابي به حد اعلاي بهره‌وري

- تأمين رضايت كاركنان


در اين مقطع زماني طرح اساسنامه جديدتوانيركه تغيير درماموريتها و شيوه كارآينده شركت توانير را بدنبال داشت، موجب يك وقفه چند ماهه در برگزاري جلسات تدوين آرمان صنعت برق و ارجاع تدوين آرمان به يك گروه كوچكتر شدكه بتواند در يك فاصله زماني معين و با كاركارشناسي لازم جزوه وزيني كه شايسته صنعت برق ايران باشد را آماده نمايد. متعاقب اين تصميم در نشستي با حضور مديرعامل و چهار نفر از معاونين شركت توانير و نيز آقاي عجمي در تاريخ 18/3/82 ، در مورد نحوه پيگيري موضوع، همفكري به عمل آمد و مقررشد طي نامه‌اي موضوع كار و ويژگيهاي آن را براي كليه اعضاي هيات مديره و معاونين توانير و نيز مديران عامل شركتهاي برق منطقه‌اي تشريح و از آنان خواسته شود كه در صورت تمايل به همكاري، داوطلبانه مراتب را اعلام نمايند. براين اساس نامه مورخ 28/3/1383 از طرف آقاي دكتر احمديان براي 25 نفر ارسال گرديد ( پيوست شماره پنج اين گزارش)

برخلاف تصور اوليه كه حداكثر 8 الي 10 نفر اعلام آمادگي خواهند كرد بجز يك نفر، 24 نفر از 25 نفري كه نامه را دريافت كرده بودند به گرمي از اينكار استقبال و خواهان مشاركت جدي در تهيه آرمان صنعت برق شدند. اين استقبال از يك طرف بسيار اميدبخش بود زيرا كه مبين يك انرژي قوي دروني در مديران صنعت برق براي انجام كار زيربنايي به حساب مي‌آمد ولي محدود كردن تعداد به 10 نفر براي گروه كار تهيه آرمان، انتخاب بعضي و حذف بعضي ديگر، كار ساده‌اي نبود. نهايتاً آقاي دكتر احمديان تعداد 8 نفر را كه تصور ميشد فراغت بيشتري داشته باشند انتخاب تا جلسات مستمري باحضور ونظارت دقيق خودشان، مرحله اول تدوين آرمان صنعت برق را به انجام برسانند.

هدف از اين مرحله تهيه جزوه حاوي جمله عمومي آرمان وابعاد اجرايي آن، مستند به اطلاعات مأخوذه از روند صنعت برق در چند سال اخير بود تا از طريق آن، طرح موضوع با جمعي وسيعتر ممكن و انجام كاري عميق‌تر و گسترده‌تر براي تهيه آرمان صنعت برق مقدور گردد.

دعوت از آقاي دكتر عجمي براي شركت در جلسات گروه كار تهيه آرمان صنعت برق و هدايت علمي گروه طي نامه‌شماره 139/111 مورخ 1/5/82 (پيوست شماره شش اين جزوه) بعمل آمد. در اين نامه مديرعامل شركت توانير با يادآوري اهميت به روز شدن دانش مديريتي مديران، زيربناي فكري خود در ايجاد کارگروه آرمان صنعت برق را در پنج بند تشريح و با اشاره به موفقيت و اثربخش بودن اجراي مدل مديريتي مورد اشاره توسط نامبرده در چندين شركت، رسماً از آقاي عجمي خواستند كه در جلسات کارگروه آرمان صنعت برق شركت نموده و هدايت علمي آن را برعهده گيرند. باين ترتيب بود كه کارگروه آرمان صنعت برق ايران شكل واقعي بخود گرفت واولين جلسه آن در 8/5/1382 تشكيل گرديد.

 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.