آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > 7- تجزيه و تحليل فاصله (GAP Analysis)

وجود عوامل و شرايط متعددي ايجاب مي‌نمايد (و يا حداقل ايجاب مي‌نموده است) که به شاخص‌هاي تعريف‌شده در اين بعد و بسياري زمينه‌هاي تحول و نوآوري در مديريت شرکتها توجه نشود که به موارد ذيل به عنوان اهم اين دلايل اشاره مي‌شود.

1- اکتفا به مديريت سنتي بدليل وجود شرايط خاص و نياز به توسعه شديد شاخص‌هاي برق در دو دهه اول انقلاب و عدم نگرش علمي به مديريت در سطح مورد نياز.

2- کمرنگ‌بودن نقش مشاوره در مديريت و عدم وجود مشاورين قوي در مقوله مديريت سازمانها (به ويژه در ايران)

3- مطرح نبودن مقولاتي از قبيل تدوين آرمان، برنامه ريزي استراتژيک، تفکر سيستمي و ... در نگرش مديريت ارشد صنعت برق به نحوه مديريت شرکتهاي زير مجموعه.

4- ادامه سبک مديريت قبل از انقلاب در صنعت برق حداقل تا پايان جنگ تحميلي و نداشتن فرصت مناسب جهت بازنگري جدي در سالهاي اوليه پس از جنگ بدليل مشغله زياد مديريت ارشد بمنظور بازسازي و سازندگي.

5- عدم توجه جدي به منابع انساني جهت رشد و بالندگي و توسعه قابليتهاي شخصي آنان بمنظور نهادينه نمودن مديريت مشارکتي در سازمانها.

گر چه مواردي از قبيل دولتي و انحصاري‌بودن شرکتها، عدم نگرش بنگاه اقتصادي، نقش کم‌رنگ مجموعه مديران در سود و زيان شرکتها و کاهش انگيزه در مجموعه مديران جهت ايجاد تغيير و تحول جدي در سازمانها نيز جزو عوامل ايجاد GAP بايد مد نظر قرارگيرند لکن ارائه بسترها و راهکارهاي اجرائي براي رفع اين عوامل بايد در بعد منابع انساني و بعد اقتصادي ارائه گردند.