رمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > تعريف شاخص ها > شاخص خلق و توسعه آرمان مشترک

يادگيري متشکل از دو بعد مفهومي و عملياتي است و تنها از طريق بستن چرخه تفکر و اجرا قابل دستيابي است. در اين رابطه خلق آرمان مشترک و دستيابي به آن از طريق مديريت مدل‌هاي ذهني به عنوان يک امر مستمر در سازمان، رشد فردي و سازماني را در گذر زمان تضمين مي‌کند.

با خلق آرمان و توسعه آن از طريق يك فرآيند خلاق در بين مديران و کارکنان، فعاليت‌هاي سازماني جهت يکساني پيدا نموده و زمينه دستيابي به مسائل اساسي صنعت فراهم مي‌شود و از اين طريق سرعت حل مسائل اساسي سازمان افزايش چشمگيري خواهد يافت.