آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مدیریت > روند شاخص‌ها مبتني بر آرمان

پيش‌بيني مي شود با تصميم اتخاذشده در سطح مديريت ارشد شركت توانير در طي سالهاي برنامه و هدف، تعداد شرکتهائي که در جهت بهبود مديريت بر مبناي رويکردهاي علمي و تفکر سيستمي و همچنين خلق و توسعه آرمان مشترک و مديريت استراتژيک، اقدامات قابل توجهي را در دستور کار خود قرار دهند رشد قابل ملاحظه‌اي خواهد داشت. لذا دور از انتظار نيست اگر مجموعاً 50% شرکتهاي زير مجموعه توانير را جهت اجراي اين شاخص‌ها در برنامه پنج‌ساله منظور نمود.