آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > مفهوم آرمان در بعد نيروي انساني

اگر به آرمان صنعت برق دقت کنيم، مفاهيمي كه اين آرمان در بعد نيروي انساني خلق می كند، به قرار زير است :

تامين برق مطمئن : از اين جمله مىتوان دريافت كه نيروي انساني صنعت برق بايد توانايي كافي در استفاده از علم و فناوري مرتبط با صنعت برق را داشته باشد تا با استفاده از تاسيسات و سازمان‌دهي موجود بتواند برق مطمئن را براي مصرف‌كنندگان فراهم نمايد. اين توانايي از نوع دانش و مهارت است.

تامين برق اقتصادي : از اين جمله مىتوان دريافت كه نيروي انساني صنعت برق بايد به شيوه اي با بهره‌وري بالا از منابع در اختيار خود استفاده نمايد. به عبارت بهتر بايد قادر باشد تا منابع موجود را با بهره‌وري مناسب تبديل به برق نموده و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهد. اين توانايي به ساختار و رويه‌هاي سازماني بهينه مرتبط مي‌شود.

ارتقاي رضايت همگاني : اين جمله نشان مي‌دهد كه خدمات ارائه‌شده توسط نيروي انساني صنعت برق، بايد از آنچنان كيفيتي برخوردار باشد كه موجب جلب رضايت مشتركان را فراهم نمايد. به علاوه كليه ذينفعان صنعت برق نيز بايد از فعاليتهاي نيروي انساني صنعت برق احساس رضايت نمايند.

توسعه مشاركت عمومي : صنعت برق ايران تا بحال خدمات خود را به طور انحصاري ارائه مي‌نمود. توسعه مشاركت عمومي در اداره صنعت برق ، ايجاب مي‌نمايد كه اين انحصار برداشته شود و كليه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي توانمند، بتوانند وارد عرصه فعاليت شوند. نيروي انساني موجود صنعت برق، بايد علاوه بر توسعه سيستمهاي سازماني مبتني بر رقابت، بينش خود را در تمام زمينه هاي فعاليت تغيير داده و از نگرش انحصاري به نگرش رقابتي، تبديل نمايد. اين تغيير از نوع تغيير در نگرش و رفتار مي باشد.

ارتباط اجزاء : علاوه بر مفاهيم گفته شده در بالا، ارتباط سه جزء مذكور در آرمان صنعت برق، گوياي اشاعه تفكر سيستمي در سازمان است و بنابر اين مي‌بايد نيروي انساني صنعت برق نيز با تفكر سيستمي آشنا و به آن مجهز گردد.

از مطالب گفته‌شده، مي‌توان چنين دريافت كه براي تحقق آرمان صنعت برق، نياز به تحولي وسيع و عميق در جنبه‌هاي مختلف نيروي انساني است. از طرفي مي‌بايد نيروي انساني با سطح تحصيلي مناسب را جذب و استخدام نمود، تا توانايي استفاده از فناوري پيشرفته و پيچيده صنعت برق را داشته باشد. از طرف ديگر اين نيروي انساني بايد بطور مداوم تحت آموزش قرارگيرد تا دانش و توانايي او بدليل پيشرفتهاي سريع در فناوري كهنه نشود. پيچيدگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فناورانه صنعت برق، ايجاب مي كند سيستمهاي سازماني كه نيروي انساني در آن سيستمها فعاليت می نمايد، با استفاده از جديدترين پيشرفتها به روز گردد و بالاخره نگرشها و رفتارهاي فردي و گروهي نيروي انساني صنعت برق است كه بايد منطبق با اين پيچيدگي ها و نوآوري ها، نو شده و به روز گردد كه نياز به تحول ذهني عميق در نيروي انساني را نشان مي دهد.