آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > رسم منحني شاخصها در پنج سال گذشته و ادامه آن در پنج سال آينده

با توجه به مطالب گفته شده در بخش پنج، اندازه شاخصها در پنجسال گذشته را به ميزان «كم» تخمين مي‌زنيم و مشخص است كه بدون تغيير در روشها و سياستهاي سازماني، نمي‌توان انتظار تغيير در اندازه شاخصهاي گفته شده را داشت. از طرفي از آنجا كه اين شاخصها رفتاري هستند و تغيير در رفتار افراد، نياز به زمان نسبتاٌ طولاني دارد، اندازه مطلوب اين شاخصها در پايان سال پنجم از اجراي آرمان را به ميزان "متوسط" تعيين مي‌كنيم. منحني اين شاخصها در پنجسال گذشته و پنجسال آينده در شكل‌هاي 7-3 و 8-3 رسم شده است.

شكل 7-3 منحني شاخص استقرار مدل يادگيري سازماني در پنج سال گذشته و روند آن در پنج سال آينده مبتني بر ادامه وضع موجود و تلاش براي نيل به آرمان

شكل 8-3 منحني شاخص تدوين و انتقال دانش سازماني در پنج سال گذشته و روند آن در پنج سال آينده مبتني بر ادامه وضع موجود و تلاش براي نيل به آرمان