آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > تحلیل فاصله > شاخص يادگيري سازماني

هم‌چنان‌كه در بخش 2-4 گفته شد، در يادگيري سازماني، مشترك شدن مدلهاي ذهني افراد، نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي دارد. لذا استقرار مدلي لازم است كه بتواند با خلق آرمان مشترك سازمان، موجب هم‌گرايي ذهني افراد شود، مدل مزبور مديريت مدلهاي ذهني است.

عامل ديگر در گسترش اين فرايند، ترويج و كاربردي شدن تفكر سيستمي در سازمان است كه زيربنايي براي يادگيري فردي و سازماني بشمار مي‌رود. همچنين اصلاح ساختار سازماني و نظام پرداخت براي حمايت از يادگيري سازماني و خلق ارزشهاي سازماني حامي اين فرايند، از ديگر عوامل موثر بر تسريع و تسهيل فرايند يادگيري سازماني مي‌باشد.

نبود يا ضعيف بودن اين عوامل سبب شده است تا رفتار دانش‌گرايي، و به تبع آن يادگيري سازماني در صنعت برق، از زمينه مساعدي برخوردار نباشد.