آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > تحليل فاصله > شاخص تدوين و انتقال دانش سازماني

همچنانكه در بخش 3-4 گفته شد، عامل عمده در افزايش سطح اين شاخص، ساختارها و ارزشهاي حمايت كننده از تدوين و انتقال دانش موجود در نزد افراد و گروههاي سازمان است. لذا اصلاح نظام پرداخت در جهت حمايت از اين شاخص، در كنار تقويت فرهنگ سازماني كه منجر به توسعه و تقويت بازار دانش در سازمان خواهد شد، مي‌تواند نقش اساسي در بهبود وضعيت اين شاخص ايفا نمايد.

استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات كه منجر به بهبود نظامهاي تامين و اشتراك دانش خواهد شد و نيز توسعه دانش‌گرايي كه موجب افزايش نيازمندي به دانش در كليه سطوح سارماني مي‌شود، از ديگر اقدامات موثر در افزايش سطح اين شاخص مي‌باشد.