آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > فهرست شاخصهاي نيروي انساني

از مطالب عنوان شده در بخش يك مي توان دريافت كه شاخصهاي مناسب براي مشاهده مسير حركت به سمت آرمان و ميزان تحقق آرمان در بعد نيروي انساني، در طبقه بندي زير مي گنجند :

شاخصهاي ساختار نيروي انساني : اين شاخصها به كميت و يا كيفيت سطح تحصيلي و تحربي نيروي انساني سازمان اشاره دارند و به عنوان مثال شامل موارد زير مي شوند :

- متوسط تحصيلات كلاسيك پرسنل

- نسبت نيروهاي كارشناس به كل كاركنان

- متوسط رتبه كنكور نيروهاي كارشناس

- متوسط سنوات تجربي پرسنل در صنعت و يا در شركت

شاخصهاي آموزشي : اين شاخصها به كميت آموزشهاي ضمن خدمت ارائه شده به نيروي انساني سازمان اشاره دارند و به عنوان مثال مي توان موارد زير را ذكر نمود :

- متوسط نفر ساعت آموزش پرسنل در سال

- بودجه سرانه آموزش پرسنل

- متوسط آموزش ارائه شده به نفرات موجود در طول خدمت ايشان در شركت

شاخصهاي توانايي : اين شاخصها به توانايي نيروي انساني ( دانش و مهارت ) در انجام وظايف محوله اشاره دارند و مي تواند شامل عناوين زير باشد :

- ارتباط مدرك تحصيلي با رشته شغلي

- بهره وري نيروي كار

- سطح متوسط مهارت كاركنان

شاخصهاي روشها يا سيستمهاي سازماني : اين شاخصها به روشها يا ساختارهاي سازماني اشاره دارند كه با بكارگيري آنها، مي توان نيروي انساني را واجد توانايي و يا صفات مطلوب نمود و از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :

- نظام پيشنهادات

- استقرار استانداردهاي كيفيت و ديگر استانداردهاي مديريتي

- تيم‌سازي و انجام كار گروهي

- تفويض اختيار و خودگرداني

- نظامهاي مديريت منابع انساني مانند ارزيابي، غني‌سازي شغلي و جانشيني

- استقرار چرخه بهره‌وري

شاخصهاي رفتاري ( فردي و گروهي ) : اين گروه از شاخصها را مي‌توان حاصل عملكرد شاخصهاي طبقات ديگر دانست و بر نوع رفتار فردي و گروهي نيروي انساني سازمان اشاره دارند. از جمله اين شاخصها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود :

- مشاركت در فعاليتهاي سازماني

- تعهد به شركت

- وفاداري، دلبستگي و ماندگاري در سازمان

- تلاش، انضباط و پذيرش ريسك

- نوآوري و خلاقيت

- مشتري مداري

- رضايت شغلي و انگيزه براي پيشرفت