آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > كانون اصلي كاركرد هاي سازماني > مفهوم دانش

دانش نه داده است و نه اطلاعات، هر چند كه به هر دو آنها مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما“ ماهوي نيست و صرفا“ از نظر مراتب با هم متفاوتند. سردرگمي درباره مفهوم اين سه و تفاوتهاي آنها، هزينه‌هاي زيادي را بر سازمانها تحميل كرده و در عين حال نتايج مورد نظر ايشان را محقق نكرده است. از طرف ديگر در اين زمينه، از واژه ها و مفاهيم ديگري مانند عقل، بصيرت و حكمت نيز استفاده مي‌شود كه مراتب بالاتر دانش بوده و از نظر كاربردي، مي‌توان آنها را در دانش مستتر دانست.

داده‌ها : رشته واقعيتهاي عيني و مجرد در مورد رويدادها هستند. از ديدگاه سازماني، داده‌ها يك سلسله تعاملات ثبت‌شده منظم مي‌باشند، مانند ميزان مصرف انرژي الكتريكي ماهانه يك مشترك.

اطلاعات : اطلاعات بر خلاف داده‌ها، معني‌دار هستند، يعني براي القاي منظور خاصي از فرستنده به گيرنده، از ميان داده‌ها انتخاب شده، سازماندهي شده، خلاصه شده، اصلاح شده و ارسال مي‌شوند. دريافت اطلاعات بدين معني است كه درك گيرنده نسبت به مسائل تغيير كند و داوري‌ها و رفتارهاي او دگرگون شود.

دانش : مخلوطي سيال از تجربيات، ارزشها ، اطلاعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام‌يافته است كه چارچوبي براي ارزشيابي از تجربيات و اطلاعات جديد به دست مي‌دهد. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به كار مي‌رود. دانش در سازمانها نه تنها در مدارك و ذخاير دانش، بلكه در رويه‌هاي كاري ، فرآيند‌هاي سازماني، اعمال و هنجارها مجسم مي‌شود.