آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > كانون اصلي كاركرد هاي سازماني > توليد دانش

دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده‌ها ريشه مي‌گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. در اين تبديل فعاليتهاي زير صورت مي‌پذيرد :

مقايسه : اطلاعاتي كه در مورد شرايطي خاص داريم، چه تفاوتي با اطلاعات مربوط به شرايط ديگر دارد؟

عواقب : از اطلاعات موجود، چه استنباطي مي‌توان براي تصميم‌گيري و اقدام كرد؟

ارتباطات : اين بخش از دانش چه ارتباطي با ديگر بخشها دارد؟

گفت‌و‌گو : داده‌ها را معمولاٌ در پرونده‌هاي آماري و مبادلات و اطلاعات را در گزارشها مىيابيم. اما دانش را از افراد يا گروه‌هاي آگاه و حتي از روندهاي سازماني بدست مي‌آوريم. دانش از طريق رسانه‌اي ساخت‌مند مثل کتاب و گزارش و يا از شخصي به شخص ديگر گسترش مي‌يابد.