آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > كانون اصلي كاركرد هاي سازماني > دانش گرايي

توجه به مطالب گفته شده دربالا نشان مي‌دهد دانش سازماني مي‌تواند به مثابه يك منبع براي رسيدن به درجه بالاتري ازكيفيت، كارآيي، نوآوري و بهره‌وري مورد استفاده قرار گيرد. شناخت منابع توليد دانش و راههاي دسترسي به دانش ايجاد شده در سازمان و نيز ساختارهاي اشاعه و نو كردن دانش سازماني، عملاً استعداد نامحدودي را براي رشد سازمان ايجاد خواهد كرد.

ازآنجا كه دانش درذهن افراد شكل مي‌گيرد، رشد مي‌يابد و بكارگرفته مي‌شود، لذا نيروي انساني و رفتار آن، در مديريت دانش سازماني اهميت بسزايي دارد. از بين شاخصهاي ذكرشده در بخش دوم، ما به شاخصهايي توجه مي‌كنيم كه رفتار دانش‌گرايانه را در نيروي انساني سازمان مورد توجه قرار دهد و آن را سنجش نمايد.