آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > انتخاب شاخصهاي مناسب

انسان و جوامع انساني، داراي دو نوع دانش مي‌باشند، دانش صريح (Explicit Knowledge) و دانش ضمني يا نهفته (Tacit Knowledge). آنچه مي‌توانيم بگوئيم و انتقال دهيم، دانش صريح و رمزگذاري شده است، و آنچه مي‌دانيم اما نمي‌توانيم بگوئيم دانش ضمني است. درمواجهه با دانش بخصوص دانش سازماني، معمولاً‌ دانش صريح مورد استفاده و توجه قرارمي‌گيرد، در حالي که دانش ضمني مغفول واقع مي‌شود و از اين منبع كه بخش عمده‌اي از دانش بشري است، استفاده‌اي به عمل نمي‌آيد.

در شكل 1-3 نحوه تبديل اين دو نوع دانش به يكديگر نشان داده شده است .

To Tacit To Explicit
Internalization Combination From Explicit
Socialization Externalization From Tacit

شکل 1 – 3 نحوه تبديل انواع دانش به يکديگر

درتبديل دانش صريح به دانش صريح ، دو دانش با يكديگر تركيب مي‌شوند و متون علمي، پايگاههاي اطلاعاتي و بانكهاي آماري توسعه و گسترش مي‌يابند (Combination). درتبديل دانش صريح به دانش ضمني، فرد ازنظريات ديگران با خلاقيت ذهني خود، دانش تازه‌اي ايجاد مي‌كند (Internalization). تبديل دانش ضمني به دانش صريح با مدون‌كردن و قابل انتقال كردن آنچه در ذهن ما است صورت مي‌گيرد (Externalization). تبديل دانش ضمني به دانش ضمني با ايجاد رابطه نزديك بين دو نفر، مانند استادشاگردي يا ايجاد ذهنيت مشترك صورت مي‌گيرد (Socialization).

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران © کلیه حق و حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.