آرمان صنعت برق > بعد اجرایی نیروی انسانی > انتخاب شاخصهاي مناسب > چرخه مديريت دانش

در چرخه مديريت دانش، سه جزء اساسي قابل تشخيص هستند كه اين اجزاء و ارتباط آنها در شكل 2-3 نشان داده شده است.

شکل 2 – 3 چرخه مديريت دانش

فرد يا گروهي از افراد با مرور نتايج اقدامات و با بهره‌گيري از دانش موجود خود، به خلق دانش جديد مي‌پردازند و با تدوين اين دانش، امكان انتقال آن به ديگران ( دردرون سازمان يا بيرون ازآن ) را فراهم مي‌آورند. انتقال دانش به ديگران و سهيم شدن ديگران درآن، سبب تركيب دانش خلق‌شده با دانش موجود ايشان مي‌شود و به نوبه خود خلق دانش جديد را موجب مي‌گردد.

با توجه به مطالب مذكور در بخش 3 بخصوص قسمت 4 – 3 مبني بر انتخاب شاخصهاي مبين رفتار دانش‌گرايانه نيروي انساني، از چرخه مديريت دانش كه درشكل 2 – 3 نشان داده شده است، دو شاخص نشان‌دهنده اين رفتار يعني ” شاخص يادگيري سازماني“  و ” شاخص تدوين و انتقال دانش سازماني“  قابل استخراج مي‌باشد.