آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > توجه به مشتري درآرمـان صنعت برق ايران

يكي از عوامل نشان‌دهنده رشد و پيشرفت هر كشور، صنعت برق آن كشور مي‌باشد. براساس آمارهاي بدست آمده، جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه، در زمينه مصرف انرژي الكتريكي داراي رشد بسيار زيادي بوده و اين رشد بطور مرتب در حال افزايش مي‌باشد. از آنجا كه مصرف انرژي الكتريكي توسط مشتريان صنعت برق انجام مي‌پذيرد، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان از اهميت خاصي برخوردار است.

مشتريان صنعت برق متقاضيان و مشتركين هستند. منظور از متقاضيان، درخواست‌كنندگان برقراري انشعاب و بهره‌مندي از انرژي الكتريكي و منظور از مشتركين، آن دسته از افراد حقيقي و حقوقي است كه انشعاب آنها برقرار شده و بطور مستمر نيازمند دريافت انرژي الكتريكي و خدمات مرتبط با آن مي‌باشند.

سازمان‌هاي برتر و موفق امروزي به مشتريان بعنوان يك عامل اساسي توجه داشته و براي كسب اعتبار و حيثيت اجتماعي با طراحي مكانيزم‌هاي مناسبي از جمله تعيين آرمان سازمان در راستاي مشتريان، دائماً خواسته‌ها و نظريات مشتري را دريافت و براساس آن استراتژي انتخاب مي‌نمايند. لذا حجم كار مشتريان صنعت برق از يك سو و ارائه خدمات مطلوب در جهت جلب رضايت مشتريان از سوي ديگر باعث شده وزارت نيرو جايگاه ويژه‌اي براي مشتريان خود ملحوظ نمايد بطوريكه يكي از اركان اصلي آرمان صنعت برق به جلب رضايت مشتريان مربوط مي‌گردد. با توجه به شكل زير رضايت مشتري از عوامل مهم تشكيل‌دهنده رضايت همگاني است كه آرمان صنعت برق، ارتقاي آن را دنبال مي‌نمايد.