آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > شاخص‌هاي عمومي رضايت‌مندي مشتريان >

شاخص‌هاي رضايت‌مندي مشتريان، اعداد، ارقام، كميت‌ها و نسبت‌هايي مي‌باشند كه بتوانند تغييرات كمي و كيفي در زمينه تغييرات و تحولات فكري، بينشي و رفتاري جامعه بخصوص مشتريان برق را با اهداف زير نشان دهند. (3)

1- ارائه بهترين خدمات، با بهترين كيفيت در سراسر كشور

2- افزايش قابل توجه در ارائه سرويس‌ها، خدمات و ارتقاء بهبود كيفيت در آنها

3- استفاده بهينه از امكانات، تجهيزات، منابع انساني و سرمايه‌هاي موجود

4- ارتقاء سطح كمي، تخصصي و افزايش نيروهاي متخصص