آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > انتخاب نقطه آرماني در بخش مشتريان

انتخاب آرمان براي برنامه كلان صنعت برق كشور براساس اطلاعات موجود كشورهاي پيشرفته جهان پيشنهاد مي‌گردد. در اين راستا، كشور كانادا بعنوان مبناي ميزان انرژي توزيع‌نشده و متوسط كشورهاي پيشرفته آسيايي بعنوان مبناي مدت زمان انرژي توزيع‌نشده برگزيده شده است.

آرمان 5 ساله در بخش مشتريان با الهام از آرمان صنعت برق ايران و براساس هدف نهايي، امكانات و محدوديتهاي موجود تعيين مي‌شود. اين آرمان، باتوجه به زمان 5 سال، معقول و دست‌يافتني بوده و امكان برنامه‌‌ريزي استراتژيك جهت نيل به آن وجود دارد.

در مورد آرمان شركتهاي توزيع براساس جدول 1 - 4، مي‌توان به شرح زير برنامه‌ريزي نمود:

آرمان مدت زمان انرژي توزيع‌نشده در شركتهاي خوزستان تا هرمزگان كه با رنگ قرمز مشخص شده‌اند ارتقاء به متوسط كشور در 4 سال گذشته ( 10/4 دقيقه در روز)

آرمان مدت زمان انرژي توزيع‌نشده در شركتهاي قزوين تا شيراز كه با رنگ آجري مشخص شده‌اند ارتقاء به مدت زمان انرژي توزيع‌نشده در بهترين شركت توزيع كشور در 4 سال گذشته (43/1 دقيقه در روز)

آرمان مدت زمان انرژي توزيع‌‌‌نشده در شركتهاي شمالشرق تهران تا مشهد كه با رنگ زرد مشخص شده‌اند ارتقاء به متوسط كشور مالزي (249 دقيقه در سال يا 40 ثانيه در روز)

قابل ذكر است در صورت بكارگيري محرك‌ها و راهكارهاي ارائه شده، امكان تحقق آرمانهاي انتخابي، براي سه گروه فوق ميسر گشته در اين صورت ميزان متوسط انرژي توزيع‌نشده بازاء هر مشترك كشور به مقدار 10 كيلووات‌ساعت در سال خواهد رسيد كه به ميزان متوسط كشور كانادا نزديك بوده و نمودار آن در شكل 7 - 4 آورده شده است. همچنين مدت زمان متوسط انرژي توزيع‌نشده كشور به عدد 540 دقيقه در سال ( 48/1 دقيقه در روز) خواهد رسيد كه معادل متوسط كشور چين بوده و در شكل 8 - 4 ارائه گرديده است و مشروح آن به ترتيب سطور آتي مي‌باشد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط دفتر فني توزيع معاونت هماهنگي و نظارت بر بهره‌برداري شركت مادر تخصصي توانير، انرژي توزيع‌نشده به ازاي هر مشترك و همچنين مدت زمان خاموشي اعمال شده به هر مشترك از سالهاي 78 تا 82 بصورت شكل هاي 1 - 4 و 2 - 4 مي‌باشد.


 

شكل‌هاي 3 - 4 و 4 - 4 بترتيب پيش‌بيني انرژي توزيع‌نشده و مدت زمان خاموشي اعمال به هر مشترك تا سال 86 را نشان مي‌دهد.


 

مدت زمان خاموشي به ازاء هر مشترك در تعدادي از كشورهاي اروپايي در سال‌هاي اخير و همچنين در تعدادي از كشورهاي آسيايي در سال 2001 ميلادي در شكل‌هاي 5 - 4و6 - 4 نشان داده شده است.

شكل 5-4 مقايسه چند كشور صنعتي جهان از نظر زمان انرژي توزيع نشده هر مشترك در سال


 

همانگونه که از شکل 3 - 4 مشخص است با ادامه روند فعلي پيش‌بيني مي شود در سال 86 انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک در کشور 17 kwh شود.

 بر اساس آمارهاي ارائه‌شده شرکتهاي توزيع مرکز تهران، جنوب شرق تهران و مشهد بترتيب داراي متوسط پنج‌ساله انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک 457/4 ,516/6 و 644/6 بعنوان رتبه‌هاي برتر و شرکتهاي توزيع سيستان، بوشهر و هرمزگان بترتيب داراي متوسط پنج‌ساله انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک 687/65 ، 232/67 و 176/92 بعنوان رتبه‌هاي آخر مي‌باشند.

بر اساس آمارهاي ارائه‌شده انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک در کشور کانادا در سال 2003حدودا 10 kwh بوده است.

 در صورتيکه آرمان متوسط انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک در سال 86 برابر انرژي توزيع‌نشده کشور کانادا در نظر گرفته شود، بايستي بطور متوسط ساليانه 2 kwh از انرژي توزيع‌نشده به ازاء هر مشترک کاست.

همانگونه که از شکل 4 - 4 مشخص است پيش‌بيني مي شود با ادامه روند فعلي، در سال 86 مدت زمان خاموشي به ازاء هر مشترک در کشور 1000 دقيقه شود.

 بر اساس آمارهاي ارائه‌شده شرکتهاي توزيع شمال‌شرق تهران و مرکز تهران و شمال‌غرب تهران بترتيب داراي متوسط پنج‌ساله مدت زمان خاموشي به ازاء هر مششرک  65/441,3/445 و     9/459 دقيقه بعنوان رتبه‌هاي برتر و شرکتهاي توزيع بوشهر، هرمزگان و سيستان بترتيب داراي متوسط پنج‌ساله مدت زمان خاموشي به ازاء هر مشترک 95/2930 ، 15/4274 و 4442  دقيقه  بعنوان رتبه‌هاي آخر مي‌باشند.

آمارهاي موجود در رابطه با مدت زمان خاموشي به ازاي هر مشترك در تعدادي از كشورهاي اروپايي، همچنين  تعدادي از كشورهاي آسيايي در سال 2001 ميلادي در شكل‌هاي 5 - 4و6 - 4 نشان داده شده است.

با توجه به اينکه متوسط مدت زمان خاموشي به ازاي هر مشترک در برترين شرکتهاي توزيع در حدود متوسط مدت زمان خاموشي به ازاي هر مشترک در سال 2001 کشور چين مي‌باشد. آرمان سال 86 مدت زمان خاموشي به ازاء هر مشترک 500 دقيقه در نظر گرفته مي‌شود. که در اين حالت بايستي ساليانه اين مدت زمان خاموشي بطور متوسط 125 دقيقه کم شود.

بايد توجه داشت که آرمان در نظر گرفته شده براي صنعت برق در سال 86 ممکن است براي تعدادي از شرکتهاي توزيع پائين بوده که بمنزله ايده‌آل بودن وضعيت آن شرکت نبوده بلکه آرمان انتخاب شده براي متوسط کشور بمنظور کاهش اختلاف بين شرکتهاي موجود بوده است.

با صرف هزينه و زمان  کمتر مي‌توان شرکتهاي رتبه‌هاي پائين را به رتبه‌هاي برتر نزديک نمود نسبت به حالتي که رتبه‌هاي برتر کشور را به رتبه‌هاي برتر جهاني نزديک نمود.

آرمان سالهاي 86 به بعد پس از تقريبا همسان شدن کليه شرکتها متعالي‌تر در نظر گرفته خواهد شد.