آرمان صنعت برق > بعد اجرایی مشتریان > بسترهاي سازماني و استراتژيها

با توجه به تحليلهاي به‌عمل آمده، اهم اقدامات پيشنهادي به عنوان استراتژيهاي لازم براي تحقق آرمان در بعد مشتريان، عبارتند از :

شاخص بسترهاي سازماني استراتژی
مقدار و مدت زمان انرژي توزيع نشده فني
 • - بالا بردن قابليت اطمينان شبكه
 • - هماهنگي شبكه‌هاي الكتريكي با فن‌آوريهاي جديد
 • - استاندارد سازي كيفيت برق
 • مشتري
 • - ارتقاء سطح كيفيت پاسخگوئي به مشتريان
 • - ترغيب بيشتر مشتريان در خصوص مصرف بهينه انرژي الكتريكي
 • - توسعه سيستمهاي ارتباطي با مشتريان
 • منابع انساني
 • - جذب نيروي متخصص و كارآمد در كليه بخشها
 • - آموزش مستمر پرسنل مشغول بكار و پيمانكاران بخش خصوصي
 • - رشد و تعالي نيروي انساني
 • مديريت
 • - اجراي مدل علمي سنجش رضايت مندي مشتريان در صنعت برق كشور
 • - اصلاح فرآيند ها
 • - توسعه سيستم آمادگي مقابله با حوادث غير مترقبه
 • - ايجاد سيستم مكانيزه يكپارچه و مكانيزه نمودن كامل بخش مشتركين و متقاضيان
 • - استقرار سيستم نظام كيفيت
 • ساختار - اصلاح ساختار بخش توزيع صنعت برق