آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص دردسترس‌بودن برق در طول يکسال (ASAI )> نمودار پيش‌بيني روند عدم دسترسي به برق مشتركين

الف- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق براساس شرايط موجود

ب- نمودار پيش‌بيني روند دسترسي به برق مبتني بر آرمان