آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > ملاحظات اوليه در تحليل نمودارهاي شاخص دسترسي به برق

1- شاخص دسترسي به برق در کشورهاي توسعه يافته بالاي 999 در هزار مي باشد .

2- انرژي مورد انتظار براي مصرف استاندارد مشترکين برق با انرژي مصرفي عملي مشترکين تفاوت زيادي داشته و هنوزکيفيت ولتاژ و فرکانس تحويلي به مشترکين با شاخص هاي آرماني فاصله زيادي دارد؛ لذا عدم دسترسي به برق با توجه به کيفيت فعلي برق تحويلي به مشترکين برآورد مي‌شود و در صورت تأکيد بر حفظ کيفيت برق مبتني بر شرايط آرماني، عدم دسترسي به برق به ميزان قابل توجهي بالا خواهد رفت.