آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > شاخص ذخيره توليد برق کشور > وضعيت کل صنعت برق کشور طي 5 سال گذشته (82-77)

موضوع سال 77 سال 78 شال 79 سال 80 سال 81 سال 82
حداکثر بار نياز مصرف اصلاحي همزمان(MW) 18821 19805 21347 23062 24750 27107
کل ظرفيت عملي توليد شبکه (MW)در پيك بار (تابستان)* 21126 22668 23242 25159 27235 29447
ذخيره توليد به درصد ( غير همزمان ) 91/10 63/12 15/8 33/8 12/9 95/7

* ظرفيت عملي توليد مربوط به نيروگاههاي تحت مديريت وزارت نيرو مي باشد .

( منبع : گزارشات آمار تفصيلي صنعت برق ايران )