آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی> ارتباط و حساسيت شاخص‌هاي تعيين شده با وجوه و پارامترهاي اصلي بعد فني آرمان صنعت برق