آرمان صنعت برق > بعد اجرایی فنی > گستره بعد فني در يك نگاه > چالش‌هاي فراروي شاخص‌هاي فني صنعت برق

ضعف سيستم‌هاي اطلاعاتي : يکي از مهمترين چالش‌ها در بررسي و ارائه‌ شاخص‌‌هاي فني برق، نداشتن سيستم‌هاي اطلاعاتي و آماري قابل تکيه در صنعت برق کشور است. لذا بسياري از شاخص‌هاي عمده و مورد نظر براي آرمان صنعت برق، به دليل فقدان سوابق اطلاعاتي قابل اعتماد در سنوات گذشته و عدم امکان سنجش آنها در افقهاي چندساله، در اين گزارش مورد بررسي قرار نگرفته است .

مشخص نبودن الگوي توسعه : اينکه آرمان صنعت برق بـراي رسيدن بـه شاخص‌هاي مطلوب، کدام کشور توسعه‌يافته و کدام استاندارد را مورد توجه قرار خواهد داد، در ترسيم چشم‌انداز مطلوب و قابل دسترس آرمان بسيار اثرگذار است.